Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation ogłasza wyniki za rok obrotowy 2009, aktualizuje prognozy na rok 2010 - raport 8

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że ogłosiła wyniki za rok obrotowy 2009 r.

Przychody netto ze sprzedaży za dwanaście miesięcy kończących się 31 grudnia 2009 r. wyniosły 1.507,1 mln USD w porównaniu z 1.647,0 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2008, co wskazuje na 8,5-procentowy spadek spowodowany przede wszystkim przez średnią dewaluację na poziomie ok. 28% naszych głównych walut funkcjonalnych, jak również znaczący spadek przychodów netto ze sprzedaży generowanych przez polską działalność dystrybucyjną CEDC, co częściowo skompensowane zostało przez wyniki konsolidacji Grupy Russian Alcohol w 2009 r. Przychody netto ze sprzedaży za IV kwartał 2009 r. wyniosły 537,0 mln USD w porównaniu z 459,6 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2008, co spowodowane jest przede wszystkim wynikami konsolidacji Grupy Russian Alcohol w 2009 r., które częściowo kompensują spadek przychodów netto ze sprzedaży generowanych przez polską działalność dystrybucyjną CEDC.

Reklama

CEDC ogłosiła, że zgodnie ze standardami U.S. GAAP (jak zdefiniowano dalej) zysk netto za rok obrotowy 2009 r. wyniósł 78,3 mln USD, czyli 1,45 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 18,6 mln USD, czyli 0,42 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2008. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła, że porównywalny zysk netto za rok obrotowy 2009 wyniósł 127,9 mln USD, czyli 2,37 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 128,0 mln USD, czyli 2,86 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2008. Liczba rozwodnionych akcji, która posłużyła do wyliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok obrotowy 2009, wynosiła 53,9 mln, a za rok obrotowy 2008 wynosiła 44,1 mln. Porównywalny zysk operacyjny za rok obrotowy 2009 wyniósł 222,9 mln USD, w porównaniu z 206,9 mln USD za rok obrotowy 2008.

Zgodnie ze standardami U.S. GAAP (jak zdefiniowano dalej) strata netto w IV kwartale 2009 r. wyniosła 94,9 mln USD, czyli 1,52 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 82,3 mln USD, czyli 1,76 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą za ten sam okres w roku 2008. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła, że porównywalny zysk netto za IV kwartał 2009 r. wyniósł 72,5 mln USD, czyli 1,15 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 52,5 mln USD, czyli 1,11 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w tym samym okresie w roku 2008. Porównywalny zysk operacyjny za IV kwartał 2009 wyniósł 108,8 mln USD, w porównaniu z 83,2 mln za rok obrotowy 2008. W celu uzgodnienia porównywalnego zysku netto do zysku netto zaraportowanego zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem GAAP, proszę odwołać się do sekcji "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości", znajdującej w załączeniu do niniejszego raportu.

Spółka ogłosiła również, że aktualizuje prognozę przychodów netto ze sprzedaży na rok 2010 z poziomu 1,80-2,00 miliarda USD do poziomu 1,80-1,90 miliarda USD oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję z poziomu 3,00 USD - 3,15 USD do poziomu 2,50 - 2,62 USD. Ponadto, Spółka ogłasza prognozę zysków operacyjnych na rok 2010 na poziomie od 315 do 330 mln USD (co stanowi ok. 44-procentowy wzrost w stosunku do porównywalnego zysku operacyjnego w roku 2009), która uwzględnia amortyzację za ten rok w wysokości ok. 18 mln USD. Ta uaktualniona prognoza uwzględnia założenia dotyczące kursów wymiany walut, które zmieniły się dla polskiego złotego z poziomu 1 USD = 2,80 - 2,85 PLN do poziomu 1 USD = 2,85 - 2,95 PLN oraz dla rosyjskiego rubla z poziomu 1 USD = 29,00 - 29,50 RUB do poziomu 1 USD = 29,50 - 30,00 RUB, jak również przewidywany roczny wpływ na rozwodnienie na poziome od 0,40 do 0,45 USD dotyczący porównywalnego zysku netto na akcję, wynikający z niedawnych emisji obligacji i akcji, które sfinalizowane zostały w listopadzie i grudniu 2009, co uwzględnia przewidywane koszty netto z tytułu odsetek w wysokości ok. 98-102 mln USD za rok 2010. Liczba rozwodnionych akcji, która posłużyła do wyliczenia prognoz na rok 2010 wyniosła 70,1 mln.

W IV kwartale 2009 r., CEDC odczuła osłabienie sprzedaży, spowodowane głównie słabszymi wynikami polskiej działalności dystrybucyjnej w porównaniu z IV kwartałem 2008 r. Powodem była głównie podwyżka akcyzy, która miała miejsce w dniu 1 stycznia 2009 r., a której wzrost wygenerował w obszarze działalności dystrybucyjnej dodatkowe przychody w wysokości ok. 40 mln USD w IV kwartale 2008 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. Niemniej jednak, CEDC udało się osiągnąć istotną poprawę porównywalnych marży brutto i operacyjnych, dzięki korzystnym proporcjom sprzedaży między działalnością produkcyjną i dystrybucyjną oraz istotnym redukcjom kosztowym, realizowanym w ciągu całego roku. Oba te procesy miały pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Spółki w IV kwartale, pomimo funkcjonowania przez CEDC w dalszym ciągu na osłabionym rynku konsumenckim.

Podczas ostatnich dwunastu miesięcy, CEDC umacniała swoją pozycję właścicielską w kluczowych podmiotach dla Grupy CEDC, co stawia CEDC na silnej pozycji, umożliwiającej czerpanie korzyści z poprawy na rynku konsumenckim, która według oczekiwań Spółki powinna nastąpić w drugiej połowie 2010 r. Spółka jest zdania, że wpływ przeprowadzonego w IV kwartale refinansowania na rozwodnienie zysku jest w pełni uzasadniony, biorąc pod uwagę oczekiwania CEDC względem możliwości rozwoju w ciągu najbliższych 3-5 lat na kluczowych rynkach, w szczególności w Rosji. Po ostatnich zmianach legislacyjnych w Rosji związanych ze zwalczaniem szarej strefy, CEDC spodziewa się w 2010 r. silniejszego popytu i powrotu trendu premiumizacji, czyli przechodzenia na droższe grupy produktowe. Mocna pozycja CEDC na kluczowych rynkach umożliwia Spółce czerpanie korzyści ze spodziewanego 3-5 letniego cyklu nasilenia premiumizacji oraz zwiększonego popytu na wyroby importowane.

Dzięki przejęciu kontroli nad największą inwestycją CEDC i jednocześnie największym generatorem przepływu środków pieniężnych dla Grupy CEDC - Grupą Russian Alcohol - a także uzyskaniu 100% własności w obu biznesach związanych z produkcją wódki w Rosji w drugiej połowie 2009 r., Spółka ma teraz ułatwioną ścieżkę działania, prowadzącą do realizacji celów Spółki w roku 2010 r. Refinansowanie poprawiło bilans CEDC, a także istotnie poprawiło profil zapadalności zobowiązań CEDC. Zmiany te pozwolą zarządowi skoncentrować się na realizacji następujących celów:

- Kontynuowanie redukcji zadłużenia netto poprzez generowanie przepływu środków pieniężnych oraz potencjalną sprzedaż aktywów

- Integracja Parliament i Grupy Russian Alcohol

- Poprawa marży brutto o 300 - 400 punktów bazowych

- Poprawa marży operacyjnej o 200 - 300 punktów bazowych

- Zwiększenie wartościowego udziału w rynku na kluczowych rynkach CEDC tj. w Rosji, Polsce i na Węgrzech

- Rozwój nowych produktów, w tym:

- Rosyjska brandy

- Nowa wódka w Polsce

- Nowa wódka w kategorii mainstream w Rosji

- Nowe kontrakty importowe na kluczowych rynkach: Rosja, Polska i Węgry

- Rozwój eksportu kluczowych marek na najważniejsze, rosnące rynki międzynarodowe

- Skoncentrowanie się na markach CEDC poprzez planowane zmiany właścicielskie w ramach działalności dystrybucyjnej oraz innych niestrategicznych aktywów.

CEDC ogłosiła informację o zysku netto oraz o rozwodnionym zysku netto na akcję w oparciu o standardy GAAP i o wskaźnik, który nie jest zgodny ze standardami GAAP, a który polega na doprowadzeniu do porównywalności poprzez eliminację czynników o charakterze jednorazowym, który w niniejszym raporcie pojawia się jako porównywalny rozwodniony zysk netto na akcję. CEDC uważa, iż przedstawienie wyników finansowych doprowadzonych do porównywalności poprzez eliminację czynników jednorazowych, w załączonym uzgodnieniu, dostarczy inwestorom istotnych informacji oraz alternatywną prezentację umożliwiającą właściwe zrozumienie kluczowych wyników operacyjnych oraz trendów. CEDC przedstawia możliwe do porównania wyniki i prognozy, aby umożliwić inwestorom lepszy wgląd do zasadniczych trendów biznesowych, wynikających z dotychczasowej działalności. Sporządzone przez CEDC obliczenia wspomnianych wskaźników mogą nie pokrywać się ze wskaźnikami o tej samej nazwie wykorzystywanymi przez inne spółki. Wskaźniki te nie zostały zaprezentowane jako alternatywa dla zysku netto obliczonego wg standardów GAAP i w związku z tym nie należy przywiązywać do nich nadmiernej wagi. Uzgodnienie wyników zgodnych z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem "GAAP", a wcześniej używanymi standardami rachunkowości, znajduje się w tabeli "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości", w załączeniu do niniejszego raportu.

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act, włączając to m.in. stwierdzenia dotyczące przewidywanej sprzedaży i prognoz wyników, przewidywanych marż brutto i marż operacyjnych, zmniejszone zadłużenie, przewidywanego wzrostu popytu konsumenckiego na produkty Spółki oraz premiumizacji, redukcji kosztów i działań dotyczących przeznaczenia kapitału operacyjnego, oraz przewidywanych wyników oraz synergii związanych z działalnością Spółki w Rosji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na znajomości faktów przez Spółkę do dnia niniejszego raportu i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, zaś zmiany po dniu niniejszego raportu mogą mieć znaczący wpływ na jakiekolwiek stwierdzenia dotyczące przyszłości, jakie są składane, w związku z tym nie można na nich nadmiernie polegać. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzonym przez CEDC raporcie na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., włączając w to oświadczenia zawarte w części "Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności" i w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Tabele zawierające bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości"

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439)

Załączniki:

Plik;Opis
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »