Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation ogłasza wyniki za II kwartał 2010 r. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że ogłosiła wyniki za II kwartał 2010 r. Przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące kończące się w dniu 30 czerwca 2010 r. wyniosły 175,6 mln USD w porównaniu z 175,9 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2009. Porównywalny zysk operacyjny za II kwartał 2010 r. wyniósł 44,7 mln USD w porównaniu z 36,3 mln USD w 2009 r. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła porównywalny zysk netto za II kwartał 2010 r., wyłączając działalności zaniechane, na poziomie 17,6 mln USD, czyli 0,25 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 16,2 mln USD, czyli 0,34 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009. CEDC ogłosiła również stratę netto zgodnie ze standardami U.S. GAAP (jak zdefiniowano dalej), wyłączając działalności zaniechane, która za II kwartał 2010 r. wniosła 70,1 mln USD, czyli 1,00 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 211,4 mln USD, czyli 4,28 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009. Zysk netto w roku 2009 obejmował jednorazowy zysk, w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. w kwocie 225,6 mln USD. Został on ujęty w zysku z działalności operacyjnej, w oparciu o aktualizację wyceny posiadanych wcześniej udziałów kapitałowych w RAG do wartości godziwej, co zostało częściowo skompensowane odpisem z tytułu utraty wartości w kwocie 20,3 mln USD.

Reklama

Zysk operacyjny zgodnie ze standardami U.S. GAAP za II kwartał 2010 r. wyniósł 41,2 mln w porównaniu z 242,6 mln za rok 2009. Jest to głównie efektem konsolidacji wyników Grupy Russian Alcohol, dzięki którym Spółka odnotowała jednorazowy zysk, w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 r. w kwocie 225,6 mln USD. Został on ujęty w zysku z działalności operacyjnej, w oparciu o aktualizację wyceny posiadanych wcześniej udziałów kapitałowych w RAG do wartości godziwej, co zostało częściowo skompensowane odpisem z tytułu utraty wartości w kwocie 20,3 mln USD. Rozwodniona liczba akcji, która posłużyła do wyliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą wynosiła 70,4 mln za 2010 r. i 49,4 mln za 2009 r. W celu uzgodnienia porównywalnego zysku netto do zysku netto do zysku netto zaraportowanego zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem "U.S. GAAP" i porównywalnego zysku operacyjnego do operacyjnego zysku zaraportowanego zgodnie z "U.S. GAAP" proszę odwołać się do sekcji "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości", znajdującej w załączeniu do niniejszego raportu.

Spółka zaczęła dostrzegać poprawę popytu konsumentów na swoim największym rynku. W Rosji, która reprezentuje 75% zysku netto CEDC, sprzedaż Spółki w II kwartale 2010 r. wzrosła o 7,5% w segmencie wódek w ujęciu ilościowym, a sprzedaż produktów importowanych Grupy Whitehall wzrosła w ujęciu ilościowym o 14%. Istotna część wzrostu popytu na wódki CEDC nadal jest efektem niższych cen w porównaniu z II kwartałem 2009 r. CEDC obserwuje jednak proces stabilizacji cen i jednocześnie utrzymania się marż brutto powyżej 50%. W II kwartale 2010 r. CEDC zauważyła znaczną poprawę dystrybucji wódki Parliament, po integracji z Russian Alcohol Group, oraz wzrost sprzedaży wódki Parliament o 14% w ujęciu ilościowym. Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie rosyjskich konsumentów markami CEDC z segmentu mainstream/economy, które Spółka wprowadziła ostatniej jesieni. Przez ostatnie 9 miesięcy udało się CEDC znacząco zwiększyć ich dystrybucję. Kluczowa marka ekonomiczna CEDC - Yamskaya - ma pozycję jednej z najszybciej rosnących marek w Rosji. CEDC spodziewa się, że jej sprzedaż sięgnie poziomu 3 milionów 9-litrowych skrzynek w 2010 r. (wzrost o 25% w porównaniu do 2009 r.). Zmiana mix-u produktowego miała pewien negatywny wpływ na marże brutto CEDC, jednakże wpływ ten został z nadwyżką zrekompensowany przez spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, którego efektem był wzrost udziału głównego zysku operacyjnego CEDC w sprzedaży w Rosji o 400 punktów bazowych w porównaniu z II kwartałem 2009 r.

Pozytywny wpływ na rosyjski rynek wódki miały wzmożone kontrole rządowe, które zostały wprowadzone w celu walki z czarnym rynkiem. Kontrole dotykają producentów surowego spirytusu, producentów wódki, detalistów i hurtowników. Według szacunków CEDC, rynek legalnej wódki w Rosji wzrośnie w tym roku dzięki poprawie popytu oraz zmniejszeniu nielegalnego rynku o ok. 1-3%. Według danych Gosstat, legalny rynek wódki wzrósł o 1% w ciągu sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 r. CEDC spodziewa się, że wzrost legalnego rynku dotyczyć będzie przede wszystkim segmentu value (najniższego segmentu cenowego), do którego będą przechodzić dotychczasowi konsumenci nielegalnych produktów. Jednak wraz z dalszym wzrostem wynagrodzeń, CEDC spodziewa się że również segmenty mainstream i sub-premium skorzystają z tego procesu w średnim okresie.

Polski rynek konsumencki ucierpiał z powodu kilku niezależnych zjawisk, które zdaniem CEDC miały istotny wpływ zarówno na rynek wódki w całości jak również na wyniki Spółki. II kwartał 2010 r. rozpoczął się od tragicznej śmierci polskiego Prezydenta oraz wielu wysokiej rangi urzędników, czemu towarzyszyło kilka tygodni żałoby narodowej. Następnie południowa Polska została dotknięta przez klęskę powodzi, a w czerwcu cały kraj nawiedziły rekordowe upały. Sprzedaż ilościowa CEDC w tym kwartale spadła o ok. 12%, co zostało częściowo zrekompensowane przez wzrost importu oraz eksportu. CEDC udało się zmniejszyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 100 punktów bazowych, co przełożyło się na wzrost marży operacyjnej o 50 punktów bazowych w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zarząd CEDC koncentruje się obecnie na poprawie sprzedaży ilościowej w Polsce. Spółka ma nadzieję, że wprowadzenie nowej marki meainstream/sub premium w IV kwartale oraz lepsza egzekucja planów sprzedażowych CEDC, przyczyni się do poprawy przychodów oraz marży operacyjnej.

Wybrane istotne informacje finansowe dotyczące II kwartału 2010 r.:

- Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w Rosji zostały zredukowane o 20% w porównaniu do 2009 r.

- Eksport Grupy wzrósł o 12% w ujęciu ilościowym

- Import w Polsce wzrósł o 3% w ujęciu ilościowym

- Import w Rosji wzrósł o 14% w ujęciu ilościowym

- Sprzedaż działalności dystrybucyjnej w Polsce zakończona z powodzeniem

- Rozpoczęcie dystrybucji Żubrówki na rynku amerykańskim we współpracy z Remy Cointreau

CEDC w dalszym ciągu realizowała swój cel zmniejszenia zadłużenia, poprawiając wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA. Proces ten, Spółka będzie kontynuować, przeznaczając środki uzyskane ze sprzedaży polskiej działalności dystrybucyjnej przede wszystkim na spłatę zadłużenia. Jednym z podstawowych celów CEDC jest zmniejszenie wskaźnika zadłużenia do poziomu ok. 2,5. CEDC oczekuje, że przy utrzymujących się silnych przepływach środków pieniężnych oraz wzroście EBITDA uda się Spółce uzyskać ten cel w I kwartale 2012 r.

Jak zostało ogłoszone wcześniej w tym tygodniu, CEDC sfinalizowała transakcję sprzedaży polskiej działalności dystrybucyjnej na rzecz spółki Eurocash. W ramach procesu sprzedażowego i wydzielania tego biznesu, CEDC przeprowadziła ostateczny podział prognozy sprzedaży netto na 2010 r., uwzględniający podział na klientów, którym CEDC będzie sprzedawała swoje produkty bezpośrednio oraz klientów, na rzecz których sprzedaż będzie prowadzona poprzez zbytą właśnie na rzecz Eurocash działalność dystrybucyjną. Efektem ostatecznego podziału sprzedaży jest wyższy transfer przychodów z działalności dystrybucyjnej wynoszący ok. 136 mln USD (przychody z działalności hurtowej są ubruttowione o akcyzę) oraz redukcja prognozy przychodów CEDC ze sprzedaży netto na 2010 r. Prognoza przychodów netto ze sprzedaży na 2010 r. zostaje zmniejszona o 711 mln USD (wcześniej miała być to kwota 575 mln USD). Wpływ tej zmiany na zysk operacyjny wyniesienie mniej niż 1 mln USD rocznie. W wyniku tej zmiany, CEDC aktualizuje prognozę przychodów netto ze sprzedaży z poziomu 0,9 - 1,05 miliarda USD do poziomu 0,764 - 0,914 miliarda USD i podtrzymuje roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na niezmienionym poziomie 2,10 USD - 2,20 USD. CEDC podtrzymuje także swoją roczną prognozę dotyczącą zysku operacyjnego, nie uwzględniającego amortyzacji w wysokości 262 mln USD.

CEDC ogłosiła informację o zysku netto, rozwodnionym zysku netto na akcję oraz zysku operacyjnym w oparciu o standardy GAAP i o wskaźnik, który nie jest zgodny ze standardami GAAP, a który polega na doprowadzeniu do porównywalności poprzez eliminację czynników o charakterze jednorazowym, który w niniejszym raporcie pojawia się jako porównywalny rozwodniony zysk netto na akcji i porównywalny zysk operacyjny. CEDC uważa, iż przedstawienie wyników finansowych doprowadzonych do porównywalności poprzez eliminację czynników jednorazowych, w załączonym uzgodnieniu, dostarczy inwestorom istotnych informacji oraz alternatywną prezentację umożliwiającą właściwe zrozumienie kluczowych wyników operacyjnych oraz trendów. CEDC przedstawia możliwe do porównania wyniki i prognozy, aby umożliwić inwestorom lepszy wgląd do zasadniczych trendów biznesowych, wynikających z dotychczasowej działalności. Sporządzone przez CEDC obliczenia wspomnianych wskaźników mogą nie pokrywać się ze wskaźnikami o tej samej nazwie wykorzystywanymi przez inne spółki. Wskaźniki te nie zostały zaprezentowane jako alternatywa dla zysku netto obliczonego wg standardów GAAP i w związku z tym nie należy przywiązywać do nich nadmiernej wagi. Uzgodnienie wyników zgodnych z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości, które są określane mianem "GAAP", a wcześniej używanymi standardami rachunkowości, znajduje się w tabeli "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości", w załączeniu do niniejszego raportu.

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act, włączając to m.in. stwierdzenia dotyczące przewidywanej sprzedaży, zysku operacyjnego, prognoz wyników, przewidywanych marż brutto i marż operacyjnych, zmniejszone zadłużenie, przewidywanego wzrostu popytu konsumenckiego na produkty Spółki, integracji naszych nabytych spółek, oraz przewidywanych wyników oraz synergii związanych z działalnością Spółki w Rosji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na znajomości faktów przez Spółkę do dnia niniejszego raportu i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników w związku z tym nie można na nich nadmiernie polegać. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzonym przez CEDC raporcie na Formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., włączając w to oświadczenia zawarte w części "Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności" i w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Tabele zawierające bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości"

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439)

Załączniki:

Plik;Opis
Christopher Biedermann - Dyrektor Finansowy

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »