Reklama

CEDC (CDC): Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation ogłasza wyniki za II kwartał 2012 r. oraz informuje o ukończeniu procesu przekształcenia sprawozdań finansowych złożonych w latach 2010 i 2011

Raport bieżący nr 48/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym, że ogłosiła swoje wyniki za II kwartał 2012 r. CEDC ogłosiła także, że ukończyła proces przekształcania sprawozdań finansowych złożonych w latach 2010 i 2011 oraz złożyła w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission - SEC) skorygowany raport roczny na Formularzu 10K/A za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz skorygowane raporty kwartalne na Formularzu 10Q/A za okres trzech i dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2011 r. i za okres trzech miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2012 r. Dodatkowo CEDC złożyła raport na Formularzu 10Q za okres trzech i sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2012 r., obejmujących przekształcone sprawozdania finansowe na dzień 30 czerwca 2011 r. i za okres trzech i sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2011 r. CEDC spełniła w ten sposób wymogi sprawozdawcze SEC i przewiduje, iż dzięki złożeniu przekształconych sprawozdań niezwłocznie ponownie zacznie spełniać odpowiednie wymogi notowań na rynku NASDAQ i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie zamieszczone w niniejszym raporcie kwoty za poprzednie okresy zostały przekształcone.

Przekształcenie finansowe

Jak Spółka wcześniej informowała (m.in. w raporcie bieżącym nr 27/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r., w raporcie bieżącym nr 32/2012 z dnia 9 lipca 2012 r., w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., oraz w raporcie bieżącym nr 43/2012 z dnia 14 września 2012 r.), z rekomendacji kierownictwa CEDC, Rada Dyrektorów CEDC ogłosiła, że sprawozdania finansowe CEDC za wszystkie okresy sprawozdawcze kończące się 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2011 r. nie są wiarygodne ze względu na niewłaściwe wykazywanie rabatów retrospektywnych i kosztów marketingu przez główną spółkę zależną CEDC prowadzącą działalność w Rosji - Russian Alcohol Group. Komitet ds. Audytu Rady Dyrektorów CEDC wszczął wewnętrzne dochodzenie dotyczące rabatów retrospektywnych w CEDC, kosztów marketingu i związanych z tym kwestii księgowych. Dochodzenie wewnętrzne zostało zakończone, a kierownictwo CEDC ustaliło, że całkowity wpływ procesu przekształcenia na dochód netto za lata obrotowe zakończone w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz w dniu 31 grudnia 2010 r. wynosi odpowiednio 31,6 mln USD i 33,4 mln USD, a całkowity wpływ procesu przekształcenia na EBITDA za lata obrotowe zakończone w dniu 31 grudnia 2011 r. oraz w dniu 31 grudnia 2010 r. wynosi odpowiednio 31,7 mln USD i 30,9 mln USD. Całkowity łączny wpływ procesu przekształcenia na lata obrotowe 2010 i 2011 przekroczył jednak określone progi ustalone w ostatecznych, zmienionych umowach dotyczących strategicznego sojuszu CEDC z Russian Standard Corporation ("Russian Standard"), działającą poprzez Roust Trading Ltd. W rezultacie, CEDC i Russian Standard rozpoczęły rozmowy w tej sprawie.

Wyniki za II kwartał 2012 r.

Przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące kończące się w dniu 30 czerwca 2012 r. wyniosły 187,2 mln USD w porównaniu do 198,4 mln USD zaraportowanych w tym samym okresie w roku 2011. CEDC ogłosiła również stratę netto zgodnie ze standardami U.S. GAAP (jak zdefiniowano dalej) za II kwartał 2012 r. w wysokości 93,6 mln USD, czyli 1,23 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu ze stratą netto w wysokości 3,3 mln USD, czyli 0,05 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą za ten sam okres w roku 2011. Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła stratę netto w wysokości 11,2 mln USD, czyli 0,15 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą za II kwartał 2012 r., w porównaniu do straty netto w wysokości 18,0 mln USD, czyli 0,25 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą za ten sam okres w roku 2011. Rozwodniona liczba akcji, która posłużyła do wyliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą wyniosła 76,2 mln za 2012 r. i 72,5 mln za 2011 r. W celu uzgodnienia porównywalnego zysku netto do zysku netto zaraportowanego zgodnie z powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych zasadami rachunkowości ("U.S. GAAP") proszę odwołać się do sekcji "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości" w załączeniu do niniejszego raportu.

Podsumowanie wyników za II kwartał 2012 r. (w porównaniu z danymi za przekształcony II kwartał 2011 r.)

- Przychody netto ze sprzedaży: 187 mln USD (-6%), wynikające ze wzrostu organicznego na poziomie 7%, który został zniwelowany przez negatywny wpływ różnic kursowych (-13%);

- Poprawa całkowitej marży brutto z 38% na 40%;

- Wzrost porównywalnego zysku operacyjnego o 4%;

- Wzrost sprzedaży wódki w Rosji o 4,7% w ujęciu wartościowym, przy utrzymaniu sprzedaży w ujęciu ilościowym na zbliżonym poziomie (-1%); Wzrost wartościowy wynikający przede wszystkim z poprawy struktury produktowej oraz podwyżek cen;

- Wzrost sprzedaży wódki na rynku krajowym w Polsce o 6% w ujęciu ilościowym i o 20% w ujęciu wartościowym; wynikający przede wszystkim z utrzymującego się sukcesu Żubrówki Białej oraz wódek pod marką Soplica, jak również z lepszej struktury sprzedaż pod względem produktowym i pojemnościowym

W drugim kwartale 2012 roku, Spółka była skoncentrowana na poprawie wyniku operacyjnego wszystkich swoich działalności. W Polsce, CEDC osiągnęła organiczny wzrost sprzedaży zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym. W Rosji, CEDC dostrzegła poprawę działalności operacyjnej w porównaniu do minionych kwartałów wraz z realizacją działań podjętych przez nowy zespół menedżerski. Po ukończeniu procesu przekształcania sprawozdań finansowych, Spółka może obecnie w pełni skupić się na dalszym rozwoju swojej działalności, a także dokonać kolejnych kroków w kierunku strategicznego sojuszu z Russian Standard Corporation, zgłębiając możliwości wzrostu, które on reprezentuje.

Więcej informacji na temat działalności Spółki w II kwartale 2012 r. można będzie znaleźć w prezentacji zamieszczonej w zakładce relacji inwestorskich na stronie internetowej www.cedc.com/investor-relations. Polska wersja prezentacji zostanie również złożona w formie raportu bieżącego.

Informacje finansowe według wcześniej stosowanych standardów rachunkowości

CEDC zaraportowała dochód netto i całkowicie rozwodniony dochód netto na jedną akcję zgodnie ze standardami GAAP i ze standardami stosowanymi wcześniej. W niniejszym raporcie dochód ten jest nazywany porównawczym dochodem netto. Zarząd CEDC jest zdania, że sprawozdanie według wcześniej stosowanych standardów rachunkowości, skutkujących koniecznością wprowadzenia korekt wykazanych w załączonym porównaniu, dostarcza istotnych informacji i jest alternatywnym sposobem prezentacji użytecznym dla inwestorów w zakresie zrozumienia podstawowych wyników operacyjnych i trendów CEDC. CEDC omawia wyniki i wytyczne na zasadzie porównawczej w celu lepszego przedstawienia inwestorom podstawowych trendów kontynuowanych operacji. Obliczenia wykonane przez CEDC dla tych pozycji mogą nie być takie same jak obliczenia dla podobnie nazywanych pozycji prezentowanych przez inne spółki. Pozycje te nie zostały przedstawione jako alternatywa dla dochodu netto obliczanego zgodnie z GAAP jako pomiar wyników i dlatego inwestor nie powinien zbytnio polegać na tych pozycjach.

Niniejszy raport odnosi się także do wartości EBITDA, uważanej za pozycję finansową uwzględnioną przez standardy stosowane wcześniej. Zarząd CEDC uważa, że EBITDA dostarcza istotnych informacji i jest alternatywnym sposobem prezentacji użytecznym dla inwestorów w zakresie zrozumienia podstawowych wyników operacyjnych i trendów CEDC. Obliczenia EBITDA wykonane przez CEDC mogą nie być takie same jak obliczenia podobnie nazwanych pozycji prezentowanych przez inne spółki. CEDC oblicza EBITDA jako swój dochód (stratę) netto za dany okres przed odliczeniem odsetek i innych kosztów finansowych, amortyzacji i umorzenia, korekt z tytułu utraty wartości oraz kosztów (przychodów) z tytułu podatku dochodowego. Pozycja ta nie została przedstawiona jako alternatywa dla dochodu netto lub dochodu operacyjnego obliczanych zgodnie z GAAP jako pomiar wyników i dlatego inwestor nie powinien zbytnio polegać na tej pozycji.

Ostrzeżenie odnośnie stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy z roku 1995 Private Securities Litigation Reform Act, włączając to m.in. stwierdzenia dotyczące transakcji z Russian Standard, która podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne oraz akcjonariuszy oraz dalszym negocjacjom. Stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na znajomości faktów przez Spółkę do dnia niniejszego raportu i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia CEDC będą w istotny sposób różnić się od wyników i osiągnięć wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Do takich czynników ryzyka należy między innymi brak pewności dotyczący harmonogramu i sfinalizowania transakcji z Russian Standard, ryzyko dotyczące braku uzyskania zgód organów regulacyjnych na transakcję na proponowanych warunkach, ryzyko braku uzyskania na czas zgody akcjonariuszy na transakcję oraz ryzyko, że Roust Trading nie zapewni finansowania części lub całości swojej inwestycji w CEDC.

Ostrzega się inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, w związku z tym nie można na nich nadmiernie polegać. Zwraca się uwagę inwestorów na pełną dyskusję wyników i nieprzewidywalnych czynników zawartych w sporządzonym przez CEDC raporcie na Formularzu 10-K/A za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r., złożonym przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S.,Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., włączając w to oświadczenia zawarte w części "Ust. 1 A Ryzyka Dotyczące Naszej Działalności" i w innych dokumentach złożonych przez CEDC w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki:

1. Tabele zawierające bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz "Niezbadane Uzgodnienie Wyników Według Wcześniej Stosowanych Standardów Rachunkowości"

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami)

Załączniki:

Plik;Opis
Bartosz Kołaciński - Tymczasowy Dyrektor Finansowy

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: CEDC | latach | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »