Reklama

ATLASEST (ATL): Raport bieżący nr 12/2015, opublikowany 30 września 2015 rokuInformacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
1. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza A); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 Euro; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 17.353.015,69 zł.

2. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza B); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 17.357.015,69 zł.

Reklama

1. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza A); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 Euro; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 17.353.015,69 zł.

2. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza B); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 17.357.015,69 zł.

3. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza A), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR.

4. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Pożyczkobiorcą na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza B), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł.

5. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza A); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 185.408.230,98 zł.

6. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na zbiorze rzeczy ruchomych i praw (Transza B); zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna zastawionych praw w księgach wynosi 185.408.230,98 zł.

7. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza A), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR.

8. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a HGC na wierzytelnościach z rachunków bankowych (Transza B), każdy zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł.

9. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a FIZAN na 999 910 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna ("Gretna 4”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 99 911 zł, stanowiące 99.991 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza A), będące własnością FIZAN; zastaw zabezpiecza spłatę kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 200.424.000 zł.

10. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a FIZAN na 999 910 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna ("Gretna 4”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 99 911 zł, stanowiące 99.991 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza B), będące własnością FIZAN; zastaw zabezpiecza spłatę kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 PLN; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 200.424.000 zł.

11. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Gretna na 90 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna ("Gretna 4”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 9 zł, stanowiące 0.009 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza A), będące własnością Gretna; zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 9 zł.

12. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Gretna na 90 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna ("Gretna 4”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 9 zł, stanowiące 0.009 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza B), będące własnością Gretna; zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 9 zł.

12. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem a Gretna na 90 akcjach w kapitale zakładowym Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo - akcyjna ("Gretna 4”), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 zł, o łącznej wartości nominalnej 9 zł, stanowiące 0.009 % akcji w kapitale zakładowym Gretna 4 (Transza B), będące własnością Gretna; zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 9 zł.

13. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz AEI na 100 udziałach w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy (Transza A), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 1.191 EUR.

14. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz AEI na 100 udziałach w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Pożyczkobiorcy (Transza B), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 zł; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 1.191 EUR.

15. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz AEI na 100 udziałach w kapitale zakładowym Gretna, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Gretna (Transza A), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 24.750.000 EUR; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 3.749 EUR.

16. Umowa o ustanowienie zastawu finansowego oraz zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy Bankiem oraz Gretna na 100 udziałach w kapitale zakładowym Gretna, każdy udział o wartości 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Gretna (Transza B), będące własnością AEI, zastaw zabezpiecza spłatę Umowy Kredytu do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 225.008.732 PLN; wartość ewidencyjna udziałów w księgach wynosi 3.749 EUR.

(łącznie: "Umowy Zastawów”)

W dniu podpisania Umów Zastawów pozostała do spłaty kwota zadłużenia z tytułu Umowy Kredytu wynosiła 219.942.721,26 zł.

Łączna wartość zabezpieczeń opisanych powyżej przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Current report no. 12/2015 dated 30 September 2015

Information about execution of the pledge agreements

The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”), hereby notifies that on 30 September 2015 was informed by its subsidiaries Mantezja 3 Sp. z o.o. (“Borrower”) and HGC Gretna Investements Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. (“HGC”) and Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (“FIZAN”) and Gretna Investments Sp. z o.o. (“Gretna”) and Atlas Estates Investment B.V. (“AEI”) that on 30 September 2015 the following registered and financial pledge agreements were executed with Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) in fulfilment of the Borrower’s obligations towards Bank resulting from the loan agreement dated 29 June 2015, described in current Report no. 7 published on 29 June 2015 (“Loan Agreement”):

1) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and Borrower over the set of tangible and intangible assets (Tranche A), the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000; the book value of the pledged rights equals PLN 17,353,015.69;

2) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and Borrower over the set of tangible and intangible assets (Tranche B), the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,732; the book value of the pledged rights equals PLN 17,357,015.69;

3) registered and financial agreement executed between the Bank and Borrower over the receivables under the bank account agreements (Tranche A), each pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000;

4) registered and financial agreement executed between the Bank and Borrower over the receivables under the bank account agreements (Tranche A), each pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,732;

5) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and HGC over the set of tangible and intangible assets (Tranche A), the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000; the book value of the pledged rights equals PLN 185,408,230.98;

6) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and HGC over the set of tangible and intangible assets (Tranche B), the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,732; the book value of the pledged rights equals PLN 185,408,230.98;

7) registered and financial agreement executed between the Bank and HGC over the receivables under the bank account agreements (Tranche A), each pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000;

8) registered and financial agreement executed between the Bank and HGC over the receivables under the bank account agreements (Tranche B), each pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,232;

9) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and FIZAN over the 999 910 shares in the share capital of the Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spólka komandytowo-akcyjna (“Grenta 4”), of the nominal value 0.10 PLN each share, of the joint nominal value of PLN 99,991 constituting 99.991 % shares in the share capital of Gretna 4 (Tranche A), being the ownership of FIZAN; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000; the book value of the pledged shares equals PLN 200,424,000;

10) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and FIZAN over the 999 910 shares in the share capital of the Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spólka komandytowo-akcyjna (“Grenta 4”), of the nominal value 0.10 PLN each share, of the joint nominal value of PLN 99,991 PLN constituting 99.991 % shares in the share capital of Gretna 4 (Tranche B), being the ownership of FIZAN; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,232; the book value of the pledged shares equals PLN 200,424,000;

11) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and Gretna over the 90 shares in the share capital of the Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spólka komandytowo-akcyjna (“Grenta 4”), of the nominal value 0.10 PLN each share, of the joint nominal value of PLN 9 constituting 0.009 % shares in the share capital of Gretna 4 (Tranche A), being the ownership of Gretna; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000; the book value of the pledged shares equals PLN 9;

12) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and FIZAN over the 90 shares in the share capital of the Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spólka komandytowo-akcyjna (“Grenta 4”), of the nominal value 0.10 PLN each share, of the joint nominal value of PLN 9 constituting 0.009 % shares in the share capital of Gretna 4 (Tranche B), being the ownership of Gretna; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,232; the book value of the pledged shares equals PLN 9;

13) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and AEI over the 100 shares in the share capital of the Borrower, of the nominal value PLN 50 each share, of the joint nominal value of PLN 5,000 constituting 100 % shares in the share capital of Borrower (Tranche A), being the ownership of AEI; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000; the book value of the pledged shares equals EUR 1,191;

14) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and AEI over the 100 shares in the share capital of the Borrower, of the nominal value PLN 50 each share, of the joint nominal value of PLN 5,000 constituting 100 % shares in the share capital of Borrower (Tranche B), being the ownership of AEI; the pledge secures repayment to the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,232; the book value of the pledged shares equals EUR 1,191;

15) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and AEI over the 100 shares in the share capital of the Gretna Investments Sp. z o.o. (“Gretna”), of the nominal value PLN 50 each share, of the joint nominal value of PLN 5,000 constituting 100 % shares in the share capital of Gretna (Tranche A), being the ownership of AEI; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to EUR 24,750,000; the book value of the pledged shares equals EUR 3,749;

16) registered and financial pledge agreement executed between the Bank and AEI over the 100 shares in the share capital of the Gretna Investments Sp. z o.o. (“Gretna”), of the nominal value PLN 50 each share, of the joint nominal value of PLN 5,000 constituting 100 % shares in the share capital of Gretna (Tranche B), being the ownership of AEI; the pledge secures repayment of the Loan Agreement up to the maximum equal to PLN 225,008,232; the book value of the pledged shares equals EUR 3,749;

(jointly “Pledge Agreements”)

At the day of signing of the Pledge Agreements total outstanding payment from the Loan Agreement equals PLN 219,942,721.26.

The values of securities described above exceed 10% of the Company’s equity.

Bank is not a related party to the Company.

Legal basis: § 5 section 1 point 1) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-30Andrew FoxChairman
2015-09-30Mark ChaseyDirector
2015-09-30Guy IndigDirector

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »