Reklama

ECARD (ECD): Raport kwartalny SA-Q 1/2011 eCARD Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 7366 6061 6951 665 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-368-2 040-93-514 
  III. Zysk (strata) brutto-424-2 276-107-574 
  IV. Zysk (strata) netto-424-2 276-107-574 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 889-900475-227 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-130-157-33-40 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-154433-39109 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem1 605-624403-157 
  IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17 07614 3624 2563 627 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17 14614 0084 2743 537 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 4678 4722 1102 139 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 3155 1862 0731 310 
  XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-70354-1789 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 24013 2403 3003 343 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)66 200 00066 200 00066 200 00066 200 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,01-0,05-0,01-0,01 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,05-0,01-0,01 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,000,010,000,00 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,010,010,000,00 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
  Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

Reklama

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 31 marca 2011 roku: 4,0119 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku: 3,9603 PLN.

2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku: 3,9742 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku: 3,9669 PLN.

Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.

Dane z bilansu w rybryce za I kwartał 2010 są podawane na dzień 31.12.2010 (art.87 pkt7 RMF GPW)

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »