Reklama

PUNKPIRAT (PUN): Raport miesięczny

Raport bieżący nr 8/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki IQ Partners S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w celu prowadzenia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej zapewniającej inwestorom dostęp do informacji istotnych dla oceny sytuacji i perspektyw Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sposobu jej funkcjonowania, Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu przekazywania do wiadomości publicznej - w formie raportów miesięcznych - informacji dotyczących przedmiotu działalności operacyjnej Grupy IQ Partners oraz informacji o istotnych w tym kontekście wydarzeniach w spółkach portfelowych. Raporty te będą przekazywane w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy. Powyższa polityka informacyjna realizowana będzie począwszy od niniejszego raportu bieżącego (obejmującego okres od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku podstawowym GPW do końca października 2011 r.) i kontynuowana do odwołania.

W nawiązaniu do powyższego Emitent informuje, że w okresie od dnia 11 października do dnia 31 października 2011 roku miały miejsce następujące wydarzenia:

- w dniu 13 października 2011 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki Legal Stream S.A. z kwoty 100.000,10 zł (sto tysięcy złotych dziesięć groszy) do kwoty 1.000.000,10 zł (jeden milion złotych i dziesięć groszy) tj. o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 9.000.000 (dziewięć milionów) nowych akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału spółki Legal Stream S.A., IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez spółkę w 100% zależną - InQbe sp. z o.o., łącznie 4.010.000 akcji spółki Legal Stream S.A., które stanowią 40,10% akcji w kapitale zakładowym Legal Stream S.A., dających taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu.

Legal Stream S.A. jest operatorem platformy e-commerce. Klientami spółki są osoby prywatne lub podmioty gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz afiliowanych kancelarii prawnych, doradztwa podatkowego oraz podmiotów gospodarczych świadczących usługi pokrewne (np. tłumaczenia językowe). Platforma LegalStream bazuje na połączeniu 4 filarów: umów między LegalStream i afiliowanymi kancelariami prawnymi oraz doradztwa podatkowego, autorskich rozwiązań internetowych, technologii bezpiecznych wideokonferencji oraz nowatorskiego modelu pracy zespołowej prawników.

- w dniu 17 października 2011 roku zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Langloo.com S.A., której 400.000 akcji posiada spółka w 100% zależna od IQ Partners S.A. - Ventures Hub sp. z o.o. Akcje posiadane przez Ventures Hub sp. z o.o. stanowią 22,2% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Langloo.com S.A. W dniu 17 października 2011 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Langloo.com S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału akcji spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 zł (jeden złotych) do 0,10 zł (dziesięć groszy) przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmian wysokości kapitału zakładowego spółki (tj. w sprawie podziału akcji). Uchwała stanie się skuteczna z chwilą wpisu do KRS. Jednocześnie Zarząd IQ Partners S.A. informuje, że spółka Ventures Hub sp. z o.o. zawarła umowę o ograniczeniu zbycia akcji, w której zobowiązała się względem Langloo.com S.A. do niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje Langloo.com S.A. w jakiejkolwiek liczbie. Zobowiązanie to obejmuje w szczególności, ale nie wyłącznie, zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania akcji Langloo.com S.A. do dnia 15 sierpnia 2012 roku.

Spółka Langloo.com S.A. działa w sferze edukacji, wspartej zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Została założona w marcu 2010 roku celem uruchomienia platformy e-learningowej www.langloo.com wykorzystującej najnowsze rozwiązania technologiczne do nauki języków obcych. Serwis oferuje dziś ponad 100 różnych kursów multimedialnych, innowacyjne konferencje poświęcone w całości e-learningowi, a także pierwsze w Polsce kompleksowe badania na temat e-learningu.

- w dniu 20 października 2011 roku miała miejsce rejestracja spółki Czerwony Widelec S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. IQ Partners S.A. posiada bezpośrednio 100% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Czerwony Widelec S.A. zamierza w najbliższym czasie przejąć 100% udziałów w Obiadowo sp. z o.o. tj. spółce prowadzącej serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.czerwonywidelec.pl. Następnie podmiot ten zostanie połączony z Czerwony Widelec S.A. W trakcie procesu połączenia Czerwony Widelec S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect. IQ Partners S.A. posiada pośrednio, tj. poprzez InQbe sp. z o.o., 49,99% udziałów w kapitale zakładowym Obiadowo sp. z o.o. co stanowi jednakowy procent głosów na zgromadzeniu wspólników.

- w dniu 25 października 2011 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki NoNoobs.pl S.A. z kwoty 551.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty 966.000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 415.000,00 zł (czterysta piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję 4.150.000 (czterech milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału spółki NoNoobs.pl S.A., IQ Partners S.A. posiada pośrednio, poprzez spółkę w 100% zależną - Ventures Hub sp. z o.o., łącznie 2.750.000 akcji spółki NoNoobs.pl S.A., które stanowią 28,47% akcji w kapitale zakładowym NoNoobs.pl S.A., dających taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu.

NoNoobs.pl S.A. prowadzić będzie działalność w zakresie organizacji konferencji i targów związanych z nowymi technologiami, a także prowadzić portal informacyjno-społecznościowy skupiający osoby zajmujące się zawodowo nowymi technologiami.

- w dniu 31 października 2011 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Antyweb sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę, na mocy której podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 2.000 (dwóch tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z realizacją przez Antyweb sp. z o.o. założeń zdefiniowanych w Umowie Inwestycyjnej z dnia 8 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Ventures Hub sp. z o.o. oraz inwestorami indywidualnymi. Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej umowy wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Antyweb sp. z o.o. zostały zaoferowane Ventures Hub sp. z o.o. po cenie emisyjnej wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) za każdy udział, to jest łącznie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) za wszystkie 2.000 (dwa tysiące) udziałów. Tego samego dnia Ventures Hub sp. z o.o. zrealizowało częściowe wyjście z inwestycji w Antyweb sp. z o.o. poprzez dokonanie sprzedaży 1 800 (tysiąca ośmiuset) udziałów, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) stanowiących 22,5% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Za sprzedane akcje Ventures Hub sp. z o.o. otrzymała 189.500,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych). W wyniku dokonanych transakcji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału IQ Partners S.A. posiadać będzie pośrednio, poprzez Ventures Hub sp. z o.o., 27,00% udziałów w kapitale zakładowym Antyweb sp. z o.o. dających tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników Antyweb sp. z o.o. IQ Partners S.A. zainwestowało w Antyweb sp. z o.o., poprzez Ventures Hub sp. z o.o., łącznie 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Antyweb sp. z o.o. powstała we współpracy z Panem Grzegorzem Marczakiem, autorem i właścicielem jednego z najpopularniejszych blogów technologicznych w Polsce, antyweb.pl. Antyweb sp. z o.o. skupia się na działalności związanej z blogosferą i rozwijaniem przedsięwzięć o podobnym charakterze.
Maciej Hazubski - Prezes Zarządu
Wojciech Przyłęcki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »