Reklama

08OCTAVA (08N): RAPORT NA PODSTAWIE PAR. 29 UST. 3 REGULAMINU GPW O NIESTOSOWANIU WYBRANYCH "DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW" - raport 1/2010

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. ("Fundusz", "Spółka")), zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu GPW, w związku z wejściem w życie począwszy od 1 lipca br. zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" niniejszym przekazuje informację Zarządu o niestosowaniu przez Fundusz w sposób trwały lub czasowy niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Fundusz podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku (pełna treść zbioru zasad dostępna pod adresem:

Reklama

http://corpgov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf.

Zarządu Funduszu niniejszym oświadcza, że od 1 lipca 2010 roku nie są stosowane następujące zasady ładu korporacyjnego:

CZĘŚĆ I - REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

ZASADA:

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://nasz model.gpw.pl;

- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując

w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;

- umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej;

KOMENTARZ:

Stosowane dotychczas zasady polityki informacyjnej, zdaniem Funduszu, spełniają kryterium przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej.

ZASADA:

5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

KOMENTARZ:

Fundusz nie zamierza przyjmować odrębnego dokumentu dot. polityki wynagrodzeń i zachowa

w tej kwestii elastyczność.

ZASADA:

9. GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

KOMENTARZ:

Spółka będzie się starała, aby zapewnić we władzach Funduszu udział osób kompetentnych niezależnie od ich płci, rasy czy wyznania.

CZĘŚĆ II - DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

ZASADA:

1.11. Powzięte przez zarząd na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

KOMENTARZ:

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą oświadczenia

w tym zakresie.

ZASADA:

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.

KOMENTARZ:

Wersja angielska strony internetowej Funduszu obejmuje jedynie część informacji udostępnionych

w języku polskim, w tym również dane dotyczące Funduszu, kursu akcji, danych finansowych oraz prowadzonych inwestycji. Dokumenty korporacyjne Funduszu udostępnione są w polskiej wersji językowej.

CZĘŚĆ III - DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

ZASADA:

1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

2) raz w roku dokonać i przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

KOMENTARZ:

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Octava NFI SA, Rada Nadzorcza corocznie przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za poprzedni rok obrotowy;

- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy.

ZASADA:

6. Przynajmniej dwóch członków RN powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dot. roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

KOMENTARZ:

Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał ponosi większe ryzyko gospodarcze, dlatego też uzasadnione jest, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Tym samym uzasadnionym jest zachowanie przez niego prawa do nominowania "zależnych" bądź "niezależnych" członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZASADA:

8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dot. roli dyrektorów niewykonawczych (...)

KOMENTARZ:

Komitet Audytu funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Funduszu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Stosowanie tych przepisów, w ocenie Funduszu, jest wystarczające do realizacji przez Komitet audytu wszystkich swoich funkcji i celów.

CZĘŚĆ IV - DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY

ZASADA:

1. Przedstawicielom mediów powinno sie umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.

KOMENTARZ:

W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione zgodnie z obowiązującym prawem i dokumentami korporacyjnymi oraz obsługujące zgromadzenia. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności podczas walnych zgromadzeń przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w szeroki sposób regulują kwestię wykonywania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności nie tylko spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, lecz także całej działalności spółki. Nadto, jeżeli pojawią się ze strony przedstawicieli mediów jakiekolwiek pytania dotyczących przedmiotu obrad walnego zgromadzenia bądź jego przebiegu, mogą one zostać skierowane do zarządu spółki, który udzieli stosownych odpowiedzi.

ZASADA:

9. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby Stanowic zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.

KOMENTARZ:

Zarząd Funduszu przedłoży tę zasadę do rozpatrzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

ZASADA:

10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

KOMENTARZ:

Zarząd Funduszu przedłoży tę zasadę do rozpatrzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »