Reklama

GLCOSMED (GLC): Raport półroczny GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Przychody ze sprzedaży 154 841 110 087 35 348 26 629
Koszt własny sprzedanych wyrobów (87 951) (46 967) (20 078) (11 361)
Koszty sprzedanych towarów i materiałów (4 095) (41 538) (935) (10 048)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 515 6 310 1 716 1 526
Zysk (strata) brutto 6 162 5 158 1 407 1 248
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 658 3 942 1 063 954
Całkowite dochody ogółem 5 271 3 942 1 203 954
Całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego 4 841 3 942 1 105 954
Akcjonariuszom niekontrolującym 430 - 98 -
Średnia ważona akcji zwykłych 71 549 810 35 533 311 71 549 810 35 533 311
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,89 1,87 0,88 0,44
Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,06 0,11 0,01 0,03
PLNPLNEUREUR
Wartość firmy z konsolidacji 84 372 - 19 065
Rzeczowe aktywa trwałe 123 149 59 837 27 827 14 041
Nieruchomości inwestycyjne - 538 - 126
Wartości niematerialne 107 093 1 854 24 199 435
Akcje i udziały w jednostkach powiązanych 178 - 40 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 224 730 503 171
Aktywa trwałe 317 016 62 959 71 634 14 774
Zapasy 43 067 21 883 9 731 5 135
Należności z tytułu dostaw i usług 60 224 51 290 13 608 12 036
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 213 - 50
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 842 - 416 -
Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 14 691 7 033 3 320 1 650
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 342 3 635 981 853
Aktywa obrotowe razem 124 165 84 054 28 057 19 724
AKTYWA RAZEM 441 181 147 013 99 691 34 498
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 278 052 66 545 62 830 15 615
Kapitał przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 151 - 34 -
Razem kapitał własny 278 203 66 545 62 864 15 615
Zobowiązania długoterminowe 48 588 32 296 10 979 7 579
Zobowiązania krótkoterminowe 114 390 48 172 25 848 11 304
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 441 181 147 013 99 691 34 498
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »