Reklama

JWWINVEST (JWW): Raport półroczny JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /
JEDNOSTKOWE
Aktywa trwałe9 722,9810 212,752 286,682 341,51
Wartości niematerialne i prawne29,5969,696,9615,98
Rzeczowe aktywa trwałe3 067,683 392,08721,47777,72
Należności długoterminowe41,1146,119,6710,57
Inwestycje długoterminowe3 425,582 894,55805,64663,64
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 159,023 810,31742,95873,60
Aktywa obrotowe31 531,0220 157,967 415,574 621,69
Zapasy0,000,000,000,00
Należności krótkoterminowe25 885,4710 324,426 087,832 367,12
Inwestycje krótkoterminowe3 819,926 670,98898,381 529,48
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 825,633 162,56429,36725,09
Aktywa, razem41 254,0130 370,719 702,266 963,20
Aktywa netto [kapitał własny]22 759,7715 696,635 352,723 598,82
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 494,2314 674,094 349,543 364,38
Rezerwy na zobowiązania1 736,422 014,77408,38461,93
Zobowiązania długoterminowe1 933,302 287,23454,68524,40
Zobowiązania krótkoterminowe 13 235,058 058,163 112,661 847,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne1 589,472 313,93373,82530,52
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi33 390,1131 710,037 786,697 479,66
Koszty działalności operacyjnej29 616,6728 132,546 906,716 635,82
Amortyzacja549,70674,34128,19159,06
Zysk (strata) ze sprzedaży3 773,443 577,49879,98843,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 765,693 815,86878,17900,07
Przychody finansowe290,01323,7467,6376,36
Koszty finansowe149,14582,8434,78137,48
Zysk (strata) brutto3 906,56-2 841,66911,02-670,28
Zysk (strata) netto3 109,37-1 942,75725,12-458,25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 518,075 080,80587,221 198,44
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 402,32-248,88327,03-58,70
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 468,55-5 127,52-575,67-1 209,46
Przepływy pieniężne netto, razem1 451,85-295,60338,58-69,73
Rzeczowe aktywa trwałe3 1243 446726819
Inwestycje długoterminowe3783708888
Pozostałe aktywa finansowe2 7752 296645546
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 3332 832542673
Aktywa trwałe razem8 7499 1282 0342 169
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności2 3341 419543337
Należności z tytułu umów budowlanych23 6078 6235 4882 049
Pozostałe aktywa finansowe1 2583 241292770
Rozliczenia międzyokresowe czynne2212635162
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych1 6102 946374700
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 9693 737690888
Aktywa obrotowe razem32 02220 6047 4454 896
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100256261
Kapitał zapasowy18 56516 7954 3163 991
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego3 108-2 192723-521
Razem kapitał własny22 77215 7155 2943 734
Pozostałe zobowiązania finansowe1 9332 287449543
Zobowiązania długoterminowe razem2 0162 371469563
Kredyty w rachunku bieżącym1 63103790
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe673660156157
Pozostale zobowiązania finansowe756645176153
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych510630119150
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania5 0403 3411 172794
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego0000
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych5 4113 6871 258876
Rezerwy krótkoterminowe2903176775
Rozliczenia międzyokresowe bierne1 6722 366389562
Zobowiązania krótkoterminowe razem15 98311 6463 7162 767
Zobowiązania razem17 99914 0174 1853 331
SUMA BILANSOWA40 77129 7329 4797 065
Razem przychody z działalności operacyjnej33 75231 9357 8537 643
Razem koszty działalności operacyjnej-29 946-34 552-6 968-8 269
Amortyzacja-551-677-128-162
Pozostałe zyski/straty netto186-32543-78
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 992-2 942929-704
Przychody finansowe4932118
Koszty finansowe-130-189-30-45
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 911-3 099910-742
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 109-2 203723-527
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 6334 8576131 162
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 397-257325-62
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-604-2 121-141-508
Przepływy pieniężne netto, razem3 4262 479797593
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »