Reklama

SKYLINE (SKL): Raport półroczny SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży401 9249447
Koszt w łasny sprzedaży0-1 3720-319
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży405529129
Zysk (strata) ze sprzedaży-659-399-147-93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 803-316-1 075-74
Zysk (strata) przed opodatkow aniem (brutto)-5 336-555-1 195-129
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki do-5 323-533-1 192-122
Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 129-866-253-201
Przepływ y środków pieniężnych z działalności inw estycyjnej464-504104-117
Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej2841 51864354
Suma bilansow a80 32788 17917 98620 501
Aktyw a trw ałe44 61251 8539 98912 084
Aktyw a obrotow e35 71436 3267 9978 464
Kapitał w łasny42 76450 7959 57611 837
Kapitał podstaw ow y23 32123 3215 2225 319
Kapitał w łasny przypadający akcjonariuszom jednostki dominu42 75350 5289 57311 553
Udziały niespraw ujące kontroli11267363
Zobow iązania i rezerw y długoterminow e7 8829 9251 7652 296
Zobow iązania i rezerw y krótkoterminow e29 68127 4596 6466 384
Liczba akcji na dzień bilansow y23 321 00021 800 00023 321 00021 800 000
Wartość księgow a na jedną akcję1,832,070,410,44
Rozw odniona liczba akcji na dzień bilansow y23 321 00021 800 00023 321 00021 800 000
Rozw odniona w artość księgow a na jedną akcję1,832,070,410,44
Średnia w ażona liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zw ykłą-0,23-0,02-0,050,41
Rozw odniona, średnia liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Rozw odniony zysk (strata) za okres na jedną akcję-0,23-0,02-0,050,41
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego jednostki dominującej
Przychody ze sprzedaży3278718
Koszt własny sprzedaży0000
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3278718
Zysk (strata) ze sprzedaży-586-739-136-174
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 731-727-1 100-171
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto)-4 627-1 831-1 076-431
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-4 627-1 831-1 076-431
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-533-479-124-113
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 52014012133
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej0300071
Suma bilansowa28 45035 0646 6818 246
Aktywa trwałe 18 21226 2464 2776 173
Aktywa obrotowe10 2388 8182 4042 074
Kapitał własny24 25031 2915 6947 359
Kapitał podstawowy23 32123 3215 4765 485
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej24 25031 2915 6947 359
Udziały niesprawujące kontroli0000
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe750956176225
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe3 4502 818810663
Liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Wartość księgowa na jedną akcję1,042,070,240,24
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję1,042,070,240,24
Średnia ważona liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą-0,20-0,08-0,05-0,05
Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję-0,20-0,08-0,05-0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »