Reklama

ECARD (ECD): Raport półroczny 2011 eCARD Spółka Akcyjna


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 
 półrocze / 2011półrocze / 2010półrocze / 2011półrocze / 2010 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 67914 1543 7003 535 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-482-4 939-122-1 233 
  III. Zysk (strata) brutto-762-5 440-192-1 359 
  IV. Zysk (strata) netto-762-5 440-192-1 359 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 914-1 031482-257 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-167-487-42-122 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-366908-92227 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem1 381-610348-152 
  IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15 70614 3623 9403 627 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 11314 0084 0423 537 
  XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 4738 4722 1252 139 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 2965 1861 8301 310 
  XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-407354-10289 
  XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)13 24013 2403 3213 343 
  XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)66 200 00066 200 00066 200 00066 200 000 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,01-0,080,00-0,02 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,01-0,080,00-0,02 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,010,010,000,01 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)-0,010,010,000,01 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
       
  Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad:

Reklama

1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 30 czerwca 2011 roku: 3,9866 zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku:3,9603 zł.

2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostani dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku: 3,9673 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytemtyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostani dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku: 4,0042 PLN/EUR.

Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.

 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | dane niefinansowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »