EUCO (EUC): Raport z podsumowania emisji obligacji serii B spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej "Emitent”), w nawiązaniu do raportów 11/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020 informuje o zakończeniu emisji obligacji serii B, emitowanych w trybie w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 483 z późn. zm.) zwana dalej "Ustawą o Obligacjach”.

Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki postanowił wyemitować obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda ("Obligacje”). Łączna wartość nominalna emisji Obligacji określona została do kwoty 25.000.000 PLN. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 23.572 (dwudziestu trzech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dwóch) sztuk obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 23.572.000,- zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), oprocentowanych oraz z terminem wykupu przypadającym na dzień 14 kwietnia 2023 roku. Emisja zostanie w całości skierowana do grupy 14 obligatariuszy obligacji serii A Spółki.

Reklama

Obligacje Serii B zostały przydzielone łącznie 14 inwestorom.

Rejestracja Obligacji w KDPW nastąpiła w dniu 15 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Agenta Emisji, którym jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142. Obligacje zostały zarejestrowane pod kodem ISIN PLO156100011.

Prawa z Obligacji powstały z chwilą zapisania ich po raz pierwszy w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez Agenta Emisji.

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji:

Cel emisji: Celem emisji Obligacji serii B było refinansowanie zadłużenia Emitenta z tytułu jak największej liczby Obligacji serii A Emitenta, których wykup zapadał w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje są papierami wartościowymi oprocentowanymi, amortyzowanymi, zabezpieczonymi na okaziciela, emitowanymi w serii, oraz zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach, nie posiadają formy dokumentu.

Wielkości emisji: Na podstawie uchwały zarządu wyemitowano do 25.000 obligacji serii B. Ostatecznie Zarząd dokonał przydziału 23.572 obligacji serii B.

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji: Zarząd Spółki dokonał przydziału 23.572 sztuk o łącznej wartości nominalnej 23.572.000,- (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Cena emisyjna Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Dzień emisji: 14 kwietnia 2020 roku.

Dzień wykupu: 14 kwietnia 2023 roku.

Warunki wykupu Obligacji: Obligacje będą podlegać wykupowi przez Spółkę w dniu wykupu, tj. 14 kwietnia 2023 r. Ponadto obligacje serii B będą podlegały w okresach kwartalnych częściowemu wykupowi w wysokości 3% łącznej wartości nominalnej obligacji w Dniu Emisji. Płatności z tytułu częściowych wykupów następować będą w dniu płatności odsetek.

Jednocześnie Spółka ma prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji.

Poza powyższymi przypadkami Obligatariusz ma prawo żądać wykupu posiadanych Obligacji: (i) w przypadku wystąpienia przypadku niewypełnienia zobowiązań określonych warunkami emisji oraz (ii) w przypadku wystąpienia przypadku naruszenia dającego podstawę do skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu oraz podjęcia odpowiedniej uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Warunki wypłaty oprocentowania: Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu Obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego, przy czym oprocentowanie obliczane będzie według zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę odpowiednio w wysokości: (i) począwszy od dnia emisji do końca okresu odsetkowego, w którym upłynie 12 miesięcy od dnia emisji - 600 (słownie: sześćset) punktów bazowych w stosunku rocznym, (ii) począwszy od 14 kwietnia 2021 do końca okresu odsetkowego, w którym upłynie 24 miesięcy od dnia emisji 800 (słownie: osiemset) punktów bazowych w stosunku rocznym; (iii) począwszy od 14 kwietnia 2022 do końca okresu odsetkowego, w którym upłynie 36 miesięcy od dnia emisji 1.000 (słownie: jeden tysiąc) punktów bazowych w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie Obligacji: Roszczenia obligatariuszy zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie:

• zastawu rejestrowego na akcjach Spółki,

• zastawu rejestrowego na akcjach spółki EucoVIPcar S.A.,

• zastawu rejestrowego na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.;

• zastawu rejestrowego na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.;

• zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą ustanowiony przez Spółkę;

• zastawu rejestrowego na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki; oraz

• poręczeń udzielonych przez Spółkę oraz podmioty powiązane;

• oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę oraz podmioty powiązane.

Zawarcie dokumentacji mającej na celu ustanowienie zabezpieczeń nastąpi w terminie do dnia 23 kwietnia 2020 r. Emitent zobowiązał się zapewnić, że każdy zastaw rejestrowy, który ma zostać ustanowiony zgodnie z dokumentami zabezpieczenia wskazanymi zostanie wpisany do rejestru zastawów w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od Dnia Emisji.

Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: 109 685 744,67 zł (słownie: sto dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy), w tym wartość rezerw na zobowiązania: 3 636 188,67 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy), wartość zobowiązań długoterminowych: 12 559 834,81 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy), zobowiązań krótkoterminowych: 97 125 909,86 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy). Wartość zobowiązań przeterminowanych wynosi 4 278 613,74 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzynaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze).

Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych pozostawać będzie na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Zbywalność Obligacji: Obligacje są zbywalne bez ograniczeń. Obligacje będą przenoszone na zasadach dotyczących praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych określonych w Ustawie o Obrocie oraz zgodnie z Regulacjami, zaś do momentu rejestracji obligacji w KDPW, na zasadach określonych przez przepisy Ustawy o Obrocie w odniesieniu do obligacji zapisanych w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji.

Świadczenia: Emitent zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: wykupu Obligacji zgodnie z warunkami emisji, tj. świadczenia pieniężnego polegającego zapłacie kwoty wykupu lub kwoty wcześniejszego wykupu na warunkach i terminach określonych w warunkach emisji oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie odsetek.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-16JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDUJOLANTA ZENDRAN
2020-04-16AGATA ROSA-KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDUAGATA ROSA-KOŁODZIEJ

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »