Reklama

PBG (PBG): Raporty opublikowane przez spółkę PBG S.A. w roku 2011 - raport 23

Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBG SA przekazuje wykaz raportów bieżących i finansowych opublikowanych w roku 2011. Raporty te dostępne są na stronie internetowej PBG SA pod adresem www.pbg-sa.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że niektóre informacje zawarte w raportach ujętych w zestawieniu mogą być nieaktualne.

RAPORTY BIEŻĄCE

Grudzień

- 2011-12-30:

81/2011: Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

Reklama

- 2011-12-23

80/2011: Oświadczenie Polskiego LNG o odstąpieniu od budowy odazotowni w ramach realizacji umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu

- 2011-12-22

79/2011: Przyznanie PBG SA ratingu CFR i ratingu PDR przez Agencję Moody’s

- 2011-12-21

78/2011: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polsk

- 2011-12-21

77/2011: Zawarcie umowy w sprawie zbycia akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna oraz zbycie akcji ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna

- 2011-12-16

76/2011: Płatność II raty Ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited, z siedzibą w Nikozji

- 2011-12-14

75/2011: Zawiadomienie przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. o spadku zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-12-13

74/2011: Rezygnacja Pana Tomasza Worocha z pełnienia funkcji członka zarządu

- 2011-12-06

73/2011: Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości - akcjach RAFAKO S.A., posiadanych przez Multaros Trading Company Limited (spółkę zależną PBG S.A.)

Listopad

- 2011-11-28

72/2011: Zawiadomienie przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-11-25

71/2011: Zawarcie aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

- 2011-11-15

70/2011: Nabycie 100% udziałów w spółce MULTAROS (pośrednie nabycie akcji w RAFAKO S.A.) oraz zawarcie umów dotyczących ustanowienia na akcjach RAFAKO S.A. blokady papierów wartościowych oraz zastawu

- 2011-11-09

69/2011: Zawarcie aneksu do Przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako S.A.

- 2011-11-09

68/2011: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

- 2011-11-07

67/2011: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie kredytowania z Nordea Bank Polski S.A.

Październik

- 2011-10-28

66/2011: Przyznanie ratingu długoterminowego spółki przez Standard & Poor's Rating Services

- 2011-10-27

65/2011: Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej Strateg Capital Sp. z o.o. oraz GasOil Engineering a.s. - aktualizacja informacji

- 2011-10-19

64/2011: Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

- 2011-10-19

63/2011: Jednolity tekst Statutu PBG S.A.

- 2011-10-17

62/2011: Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG

- 2011-10-14

61/2011: Zawarcie umowy znaczącej na budowę Trasy Słowackiego w Gdańsku

- 2011-10-13

60/2011: Otrzymanie zgody UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Rafako S.A.

- 2011-10-11

59/2011/korekta: Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie - korekta raportu 59/2011

- 2011-10-10

59/2011: Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej GasOil Engineering a.s. z siedzibą w Popradzie

- 2011-10-10

58/2011: Zmniejszenie udziału PBG w spółce zależnej Strateg Capital Sp. z o.o.

- 2011-10-10

57/2011: Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2011

- 2011-10-06

56/2011: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Wrzesień

- 2011-09-19

55/2011: Ustanowienie zastawu na akcjach HYDROBUDOWA POLSKA SA-aktualizacja

- 2011-09-05

54/2011: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Sierpień

- 2011-08-25

53/2011: Zawarcie przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG umowy znaczącej z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu

- 2011-08-24

52/2011: Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2011 roku - aktualizacja

- 2011-08-19

51/2011: Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

- 2011-08-01

50/2011: Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Lipiec

- 2011-07-18

49/2011: Ustanowienie zastawu na akcjach AQUA S.A.

- 2011-07-01

48/2011: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2011 roku

- 2011-07-01

47/2011: Ustanowienie zastawu na akcjach HYDROBUDOWA POLSKA SA

Czerwiec

- 2011-06-30

46/2011: Zawarcie przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG umowy znaczącej z Gminą Dąbrowa Górnicza

- 2011-06-29

45/2011: Powołanie Rady Nadzorczej PBG S.A.

- 2011-06-29

44/2011: Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2010 przez spółkę PBG S.A.

- 2011-06-29

43/2011: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

- 2011-06-27

42/2011: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako S.A.

- 2011-06-23

PBG/CG/2/2011: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

- 2011-06-22

41/2011: Podsumowanie Wezwania na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna

- 2011-06-17

40/2011: Liczba zapisów oraz liczba akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna, proporcjonalna redukcja w wezwaniu

- 2011-06-15

39/2011: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA na dzień 28 czerwca 2011 roku - uzupełnienie

- 2011-06-15

38/2011: Osiągnięcie minimalnej liczby akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna

- 2011-06-14

37/2011: Zawarcie Ugody z Narodowym Centrum Sportu dotyczącej budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

- 2011-06-02

36/2011: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA na dzień 28 czerwca 2011 roku oraz projekty uchwał

Maj

- 2011-05-27

35/2011: Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej w ramach budowy autostrady A-4

- 2011-05-26

34/2011: Ziszczenie się warunku określonego w Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna.

- 2011-05-12

33/2011: Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-05-12

32/2011: Informacja na temat negocjacji z OHL

- 2011-05-11

31/2011: Aneks do ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento S.A.

- 2011-05-06

30/2011: Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2011 roku - aktualizacja

Kwiecień

- 2011-04-29

29/2011: Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-04-15

PBG/CG/1/2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. z działalności w 2010 roku, ocena sytuacji Spółki

- 2011-04-12

28/2011: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do wypłaty dywidendy za rok 2010

- 2011-04-08

27/2011: Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2011

- 2011-04-08

26/2011: Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy z firmą OHL S.A.

Marzec

- 2011-03-30

25/2011: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

- 2011-03-30

24/2011: Informacja poufna w sprawie doniesień na temat budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

- 2011-03-28

23/2011: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

- 2011-03-23

22/2011: Korekta Raportu PBG S.A. za 2010 rok oraz uzupełnienie Raportu Grupy Kapitałowej PBG za rok 2010

- 2011-03-22

21/2011: Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Euler Hermes S.A.

- 2011-03-16

20/2011: Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

- 2011-03-11

19/2011: Zawarcie umowy znaczącej na wykonanie połączenia Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - zadanie II.

- 2011-03-08

18/2011: Zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-03-03

17/2011: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 500.000 akcji PBG S.A. - dokonanie asymilacji przez KDPW

- 2011-03-02

16/2011: Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Luty

- 2011-02-28

15/2011: Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego 500.000 akcji PBG S.A.

- 2011-02-21

14/2011: Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2011 roku - aktualizacja

- 2011-02-17

13/2011: Zmniejszenie wartości umowy z Ergo Hestia

- 2011-02-10

12/2011: Oświadczenie Polskiego LNG o odstąpieniu od budowy systemu ORV w ramach realizacji umowy na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu

- 2011-02-04

11/2011: Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-02-01

10/2011: Podjęcie przez KDPW uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych PBG S.A. na akcje zwykłe na okaziciela

Styczeń

- 2011-01-31

9/2011: Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

- 2011-01-31

8/2011: Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2011 roku

- 2011-01-28

7/2011: Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-01-25

6/2011: Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego z TUiR "Warta" S.A.

- 2011-01-21

05/2011: Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

- 2011-01-18

4/2011: Uchwała Zarządu PBG S.A. o zamianie części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A.

- 2011-01-14

3/2011: Zmiany w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza oraz zmiana praw z akcji Spółki.

- 2011-01-14

2/2011: Udzielenie przez Zarząd PBG S.A. zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.

- 2011-01-12

1/2011: Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A

RAPORTY FINANSOWE

- 2011-11-14: Raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za III kwartał 2011

- 2011-08-29: Raport za I półrocze 2011

- 2011-05-12: Raport za I kwartał 2011

- 2011-03-21: Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.

- 2011-03-21: Jednostkowy raport roczny za 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »