Reklama

SWIECIE (MSC): RB 11/2011 w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 kwietnia 2011 r., objętych porządkiem obrad (raport bieżący nr 8/2011) wraz z uzasadnieniami.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu do uchwał.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

Reklama

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A.

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

finansowego za rok 2010,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A.

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2010,

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,

e) podziału zysku.

9. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.345.765.108,65 (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem 65/100) złotych,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych

w kwocie 8.231.143,93 (osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 93/100) złote,

e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje :

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie za rok 2010 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.319.698.111,95 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście 95/100) złotych,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku

do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,

c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 7.935.725,60 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 60/100) złotych,

e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Klaus Peller, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Ladimir Enore Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Walter Seyser, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie podziału zysku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Zysk netto Spółki za 2010 r. w wysokości 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

_________________

Uzasadnienie podziału zysku :

Powodem propozycji Zarządu Spółki niewypłacania dywidendy jest kontynuacja zobowiązań kredytowych związanych z inwestycją w wybudowaną maszynę papierniczą MP7 oraz inwestycja w wykup elektrociepłowni (informacja zawarta w raporcie bieżącym nr 3/2011).
Maciej Kunda - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »