Reklama

SWIECIE (MSC): RB 25/2012 w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 maja 2012 r., objętych porządkiem obrad (raport bieżący nr 20/2012) wraz z uzasadnieniami.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu do uchwał.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Reklama

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2011 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2011 rok,

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,

e) podziału zysku,

f) zmian w Statucie Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2011 zawierające:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.726.210.340,84 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt cztery grosze),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436.398.980,46 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy),

e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2011 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje:

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie za rok 2011 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2011 zawierające:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.728.591.612,62 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 395.994.793,31 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 395.994.793,31 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy),

c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 395.994.793,31 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 466.020.682,34 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze),

e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Bogusławowi Bieleckiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Klaus Peller, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Ladimir Enore Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

Udziela się Panu Walter Seyser, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie podziału zysku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 33 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy Spółki zasilany z zysku przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, którym w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki.

2. Zysk netto Spółki za 2011 r. w wysokości 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy)przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały.

_________________

Uzasadnienie podziału zysku:

Powodem propozycji Zarządu Spółki niewypłacania dywidendy jest realizacja dobrowolnej opcji call, skutkującej nabyciem wszystkich udziałów w spółce Saturn Management Sp. z o.o. oraz wszystkich praw i obowiązków komandytariusza w Saturn Management Sp. k. wraz z przejściem na Mondi wszystkich zobowiązań, w tym zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez SM Sp. k. kredytów i pożyczek.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie zmian Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

1. W §14 ust. 2 Statutu Spółki lit.e) otrzymuje następujące brzmienie:

"e) istotne umowy ( w tym z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), to jest:

- umowy, których okres trwania nie przekracza roku i których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 1.000.000 EUR,

- umowy, których okres trwania przekracza rok i wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 500.000 EUR w skali roku;

za wyjątkiem umów, których przedmiotem jest realizacja projektów inwestycyjnych zatwierdzonych w rocznym budżecie i uwalnianych przez Radę Nadzorczą co kwartał."

2. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd.

_________________________

Uzasadnienie zmiany Statutu:

Podwyższenie limitów kwot umów jest uzasadnione wielkością obrotów firmy oraz adekwatne do rozmiarów działalności Mondi Świecie, tym bardziej że umowy o takich wartościach dotyczą głównie zakupów podstawowego dla spółki surowca (drewno, makulatura, węgiel), mieszczą się w ramach bieżącej działalności i zapewniają płynność pracy zakładu.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

a) kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda o kodzie ISIN: PLCELZA00018. Wszystkie akcje są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

b) W dniu 16 lutego 2012 r. spółka Framondi N.V. z siedzibą w Maastricht oraz spółka Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht (łącznie "Wzywający"), na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") działając w porozumieniu, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"). Wzywający w Wezwaniu wskazali, że planują doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto Wzywający wskazali, że po osiągnięciu prawa do przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych ("Przymusowy Wykup");

c) W dniu 25 kwietnia 2012 r. spółka Framondi N.V. z siedzibą w Maastricht zażądała w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sprawy w przedmiocie podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

d) W wyniku Wezwania Wzywający przekroczyli 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i z dniem 18 maja 2012 r. Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht nabył w drodze Przymusowego Wykupu wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, na skutego czego Framondi N.V. wraz z Modni International Holdings B.V. łącznie posiadają 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie niniejszym uchwala przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, to jest 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionom) akcji serii A o kodzie ISIN: PLCELZA00018 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie i przedsięwzięcia przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Ladimir Enore Pellizzaro z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana John Lindahl.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Klaus Peller z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Carsten Lange.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bogusław Bielecki - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »