Reklama

AMREST (EAT): RB 35/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE – termin i porządek obrad - raport 35

Raport bieżący nr 35/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 ("Spółka” lub "AmRest”), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 395 oraz art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 czerwca 2014 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE (dalej oznaczone skrótem ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013.

7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

9) Podjęcie uchwał:

a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2013,

b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AmRest Holdings SE za rok obrotowy 2013,

c) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

12) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13) Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania Pana Henry McGovern na członka Rady Nadzorczej.

14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

15) Zamknięcie Zgromadzenia.

I. Propozycje zmian Statutu Spółki

1. Zarząd AmRest Holdings SE podaje do wiadomości Akcjonariuszy zmiany Statutu Spółki, proponowane przez Zarząd:

1.1 Zmiana §4 ust. 1 Statutu:

1.1.1. Dotychczasowe brzmienie: "Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2014 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) – kapitał docelowy.”

1.1.2. Proponowane brzmienie: "Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2017 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 5 000 EUR (słownie: pięć tysięcy euro) – kapitał docelowy.”

1.2 Zmiana §4 ust. 3 Statutu:

1.2.1 Dotychczasowe brzmienie: "Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Spółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 1 czerwca 2010 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

1.2.2. Proponowane brzmienie: "Podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być dokonywane jedynie w celu realizacji opcji na akcje w ramach przyjętego przez Spółkę jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą przed dniem 31 grudnia 2011 r. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

II. Informacja o procedurach

Działając na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd AmRest Holdings SE informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

1.1 Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.

1.2 Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ (tj. do 14 maja 2014r.).

1.3 Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

1.4 Żądanie może być złożone w języku polskim lub angielskim.

1.5 Żądanie może być przekazane Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@amrest.eu.

1.6 Akcjonariusz (lub akcjonariusze) powinien udokumentować w sposób niebudzący wątpliwość swoje uprawnienie do złożenia żądania, załączając do żądania odpowiednie dokumenty.

1.7 Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ (tj. do 17 maja 2014r.), ogłosi na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

1.8 Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania żądania poinformuje o tym fakcie zgłaszającego żądanie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 1.2.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ

2.1 Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2.2 Zgłoszenie może być przesłanie Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@amrest.eu.

2.3 Do projektów uchwał powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza (lub akcjonariuszy) do dokonania zgłoszenia.

2.4 Jeśli zgłoszenie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poinformuje o tym fakcie składającego zgłoszenie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie zgłoszenia. Uzupełnione zgłoszenie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 2.1.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZ – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

4.1 Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

4.2 Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, przy zastrzeżeniu pkt. 4.13 poniżej.

4.3 Pełnomocnictwo powinno zawierać: (i) datę udzielenia pełnomocnictwa, (ii) oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy w sposób umożliwiający ich prawidłową weryfikację, (iii) podpis mocodawcy, a także (iv) wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

4.4 Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4.5 Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4.6 Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

4.7 Pełnomocnictwo może być przesłane do Spółki w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF) na adres e-mail: wza@amrest.eu, najpóźniej do dnia 3 czerwca 2014 r. do godziny 13.00.

4.8 Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ oraz w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną także właściwy odpis z rejestru potwierdzający uprawnienie do reprezentacji lub udzielania pełnomocnictwa. Powyżej opisany sposób udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy stosować odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

4.9 Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), z którego wynika ich prawo do reprezentowania danego podmiotu. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

4.10 Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem powyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na ZWZ, w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w ZWZ.

4.11 Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na ZWZ, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na ZWZ.

4.12 Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.amrest.eu w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA) formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusze nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy.

4.13 Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, wobec czego formularze do takiego głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na ZWZ

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 19 maja 2014r.), pod warunkiem że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 20 maja 2014r. (włącznie).

7. Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

III. Pozostałe informacje

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki pod adresem www.amrest.eu w zakładce "Relacje Inwestorskie” lub w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, w godzinach 9.00 – 16.00, od dnia 30 maja 2014 r. Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

W miejscach wskazanych powyżej będzie również udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Korzystanie przez akcjonariuszy z elektronicznych środków komunikacji wymaga przesyłania wszelkich dokumentów w formacie PDF na adres email: wza@amrest.eu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży wyłącznie po stronie akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-08Mark ChandlerCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »