Reklama

AMREST (EAT): RB 42/2010 - Uzupełnienie Projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2010 roku i korekta raportu bieżącego nr RB 24/2010 - raport 42

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AmRest Holdings SE informuje, że:

1) dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 1 raportu bieżącego nr RB 24/2010 poprzez korektę punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma się odbyć w dniu 30 czerwca 2010 r.;

2) uzupełnia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na skutek zgłoszonych przez Akcjonariuszy reprezentowanych przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. propozycji zmian do Statutu Spółki oraz projektów uchwał dotyczących uzupełnienia pkt. 15 porządku obrad zawartych we wniosku datowanym na 23.06.2010. BZ WBK AIB Asset Management S.A. wnioskuje o uznanie za nieaktualne swoich wcześniej zgłoszonych propozycji uchwał w wypadku, jeśli sprzeczne byłyby one z projektami uchwał zawartymi we wniosku datowanym na 23.06.2010;

Reklama

3) przedstawia, w formie załącznika nr 1 do niniejszego raportu, wszystkie projekty uchwał do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki: (i) zaproponowane przez Zarząd AmRest Holdings SE, (ii) związane z wykonaniem zawartej w dniu 22 kwietnia 2010 r. umowy subskrypcji akcji pomiędzy AmRest Holdings SE a WP Holdings VII B.V. z siedzibą w Amsterdamie, a także (iii) zgłoszone przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. w imieniu reprezentowanych przez siebie akcjonariuszy;

1. Sprostowanie dotyczy punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w raporcie bieżącym nr RB 24/2010:

Było:

"15) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki."

Winno być:

"15) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki."

2. Propozycje zmian do Statutu Spółki oraz projekty uchwał dotyczące uzupełnienia pkt. 15 porządku obrad zgłoszone przez Akcjonariuszy reprezentowanych przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.:

2.1. Zmiana §4 ust. 1 Statutu:

a) Brzmienie dotychczasowe: "Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 1 grudnia 2011 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 106.000 EUR (słownie: sto sześć tysięcy euro) - kapitał docelowy."

b) Brzmienie proponowane: "Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2013 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 22.600 EUR (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset euro) - kapitał docelowy."

c) Projekt uchwały nr 11:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 30 czerwca 2013 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 22.600 EUR (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset euro) - kapitał docelowy."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.2. Zmiana §4 ust. 2 Statutu:

a)Brzmienie dotychczasowe: "Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne."

b)Brzmienie proponowane: "Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu:

a. wykonania dodatkowej subskrypcji akcji w ramach wykonania umowy subskrypcji pomiędzy Spółką oraz WP Holdings VII B.V. z dnia 22.04.2010r.;

b. przyznania akcji pracownikom, w tym członkom Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, w ramach programu opcji menedżerskich jednak w łącznej kwocie nie większej niż 2.100 EUR (słownie: dwa tysiące sto euro)."

c) Projekt uchwały nr 12:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 4 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu:

a. wykonania dodatkowej subskrypcji akcji w ramach wykonania umowy subskrypcji pomiędzy Spółką oraz WP Holdings VII B.V. z dnia 22.04.2010r.;

b. przyznania akcji pracownikom, w tym członkom Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, w ramach programu opcji menedżerskich jednak w łącznej kwocie nie większej niż 2.100 EUR (słownie: dwa tysiące sto euro)."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.3. Zmiana §4 ust. 3 Statutu:

a) Obecne brzmienie § 4 ustęp 3:

"Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej."

b) Proponowane brzmienie § 4 ust. 3:

"Uchwały Zarządu dotyczące jakichkolwiek kwestii, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają, z zastrzeżeniem ust. 4, zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenia wynikające ze zdania poprzedniego nie dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej podjęte przed dniem 01 maja 2010r., w szczególności ust. 4 nie stosuje się."

c) Projekt uchwały nr 13:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Uchwały Zarządu dotyczące jakichkolwiek kwestii, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, wymagają, z zastrzeżeniem ust. 4, zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenia wynikające ze zdania poprzedniego nie dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dla celów realizacji opcji na akcje w ramach jakiegokolwiek motywacyjnego programu opcji menedżerskich dla pracowników, w tym członków Zarządu, Spółki albo spółek zależnych od Spółki, uprzednio zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej podjęte przed dniem 01 maja 2010r., w szczególności ust. 4 nie stosuje się."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.4. Zmiana §4 ust. 4 Statutu:

a) Brzmienie dotychczasowe: "W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej."

b) Proponowane brzmienie: "W granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej. Ponadto, zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona pod warunkiem, że wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone wyłącznie w celu nabycia innego przedsiębiorstwa bądź udziałów w tym przedsiębiorstwie lub pod warunkiem, że akcje są emitowane, jako zapłata za nabywane przedsiębiorstwo bądź udziały w nabywanym przedsiębiorstwie."

c) Projekt uchwały nr 15:

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

W §4 ust. 4 Statutu, po zdaniu dotychczasowym dodaje się następujące zdanie:

"Zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów członków Rady Nadzorczej. Ponadto, zgoda, o której mowa w zd. 1 jest udzielona pod warunkiem, że wpływy z emisji akcji zostaną przeznaczone wyłącznie w celu nabycia innego przedsiębiorstwa bądź udziałów w tym przedsiębiorstwie lub pod warunkiem, że akcje są emitowane, jako zapłata za nabywane przedsiębiorstwo bądź udziały w nabywanym przedsiębiorstwie."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu przez sąd rejestrowy.

2.5 Zmiana §7 ust. 4 Statutu:

a)Dotychczasowe brzmienie: "Członkowie Zarządu powoływani są na okres sześciu lat."

b) Proponowane brzmienie: "Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzech lat."

c) Projekt uchwały nr 16:

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 7 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzech lat."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.6. Zmiana §9 ust. 3 Statutu:

a) Brzmienie dotychczasowe: "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów."

b) Brzmienie proponowane: "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów."

c) Projekt uchwały nr 17:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 9 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.7. Zmiana §9 ust. 4 Statutu:

a) Dotychczasowe brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres sześciu lat"

b) Proponowane brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat."

c) Projekt uchwały nr 18:

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AmRest Holdings Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§9 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat."

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu przez sąd rejestrowy.

3. Wszystkie projekty uchwał do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączniku 1 do niniejszego RB.

Załączniki:

Plik;Opis

RB 42_2010 Resolutions_Supplement_ENG.pdf;Resolutions Supplement ENG

RB 42_Appendix 1_PL.pdf;Załącznik 1 PL

RB 42_Appendix 1_ENG.pdf;Appendix 1 ENG


Wojciech Mroczyński - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »