Reklama

RANKPROGR (RNK): Rejestracja obligacji serii D w KDPW

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu z dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji serii D Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: "KDPW”) zarejestrował 131.750 (sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 131.750.000 PLN, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2/05/2013 Zarządu Emitenta (dalej: "Obligacje”) oraz nadał im kod PLRNKPR00048 zgodnie z § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. W wyniku emisji Obligacji z depozytu papierów wartościowych, prowadzonego przez KDPW zostało wyrejestrowanych 45.000 Obligacji Serii C oznaczonych kodem PLRNKPR00030, w związku z ich wykupem ze środków uzyskanych z emisji obligacji na okaziciela serii D.

Reklama

W związku z powyższym Emitent informuje, iż emisja doszła do skutku – osoby, którym zostały przydzielone Obligacje na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/06/2013, o której Spółka informowała dnia 12 czerwca 2013 r. raportem bieżącym nr 28/2013 w pełni opłaciły Obligacje w dniu 14 czerwca 2013 r.

Zarząd Emitenta informuje, iż w części Obligacje zostały nabyte pośrednio lub bezpośrednio przez podmioty powiązane – Pana Jana Mroczkę, Prezesa Zarządu, oraz Pana Andrzeja Bartnickiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D, obligatariuszom przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku gdy po dniu emisji obligacji, tj. rejestracji obligacji w KDPW, Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub skupu akcji Emitenta lub Emitent dokona wypłaty dywidendy lub skupu akcji Emitenta lub zostanie podjęta uchwała przez właściwy organ Emitenta o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy lub taka zaliczka zostanie wypłacona.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (łącznie z rezerwami na zobowiązania oraz rozliczeniami międzyokresowymi) wyniosła 552,4 mln zł, z czego 414,0 mln zł przypadało na zobowiązania długoterminowe, 134,3 mln zł na zobowiązania krótkoterminowe, 4,0 mln zł na rezerwy na zobowiązania, a 0,1 mln zł na rozliczenia międzyokresowe.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D, łączny poziom zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji, których termin zapadalności przypada przed dniem lub w dniu wykupu Obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez Emitenta nie może przekroczyć 170 mln zł (łącznie z Obligacjami) do dnia wykupu obligacji serii C oraz 150 mln zł po tej dacie. Natomiast wskaźnik "zadłużenie oprocentowane / kapitały własne” powinien zostać utrzymany poniżej 3,0x.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji są następujące. Działalność Emitenta polegająca na budowie, wynajmie oraz sprzedaży obiektów handlowych ma charakter kapitałochłonny. Emitent realizuje obecnie projekty inwestycyjne polegające na budowie kilkunastu obiektów handlowych. Intencją zarządu Emitenta jest, aby w przeważającej większości struktura finansowania budowy nowych obiektów handlowych składała się w 30% z wkładu własnego Emitenta (pochodzącego m.in. z emisji Obligacji), a w 70% z kredytów bankowych. Przychody ze sprzedaży obecnie funkcjonujących oraz przyszłych obiektów handlowych, które są w fazie realizacji będą stanowiły główne źródło wykupu Obligacji.

W zakresie finansowania inwestycji polegających na budowie zakładów termicznego przekształcania odpadów, część inwestycji finansowana będzie poprzez wkład własny Emitenta pochodzący z emisji Obligacji oraz ze sprzedaży obiektów handlowych, przy czym emitent nie wyklucza możliwości pozyskania dodatkowego źródła finansowania z emisji akcji. Pozostała cześć inwestycji będzie finansowana kredytami bankowymi, pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub środkami unijnymi.

Zabezpieczeniem Obligacji jest hipoteka łączna umowna do kwoty 197.273.000 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 21/2013, 23/2013, 24/2013, 25/2013, 27/2013.

Pozostałe informacje dotyczące emisji Obligacji zostały podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 9 maja 2013 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-15Dariusz DomszyWiceprezes ZarząduDariusz Domszy
2013-06-15Mariusz KaczmarekCzłonek ZarząduMariusz Kaczmarek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »