BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu - raport 21

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
1. Podwyższenie kapitału zakładowego

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Bank”) informuje, że powziął informację o rejestracji w dniu 27 maja 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 1 304 380 415,96 złotych do kwoty 1 532 886 878,90 złotych, czyli o kwotę 228 506 462,94 złotych w wyniku emisji 5 026 539 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Reklama

Po rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy Banku wynosi 1 532 886 878,90 złotych i dzieli się na 33 719 465 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych każda, uprawniających do wykonywania 33 719 465 głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

2. Struktura kapitału zakładowego

Struktura kapitału zakładowego Banku przedstawia się następująco:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria /emisja // Rodzaj akcji // Rodzaj uprzywilejowania // Liczba akcji // Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej (w zł) // Sposób pokrycia kapitału // Data rejestracji // Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe brak 634 060 28 824 367,60 gotówka 19.12.1990 od daty pełnej wpłaty za akcje

B zwykłe brak 1 115 940 50 730 632,40 gotówka 30.04.1991 od daty pełnej wpłaty za akcje

C zwykłe brak 2 000 000 90 920 000,00 gotówka 14.07.1994 01.01.1994

D zwykłe brak 1 250 000 56 825 000,00 gotówka 11.07.1996 01.01.1995

E zwykłe brak 1 250 000 56 825 000,00 gotówka 11.04.1997 01.01.1996

F zwykłe brak 625 000 28 412 500,00 gotówka 04.06.1998 01.01.1997

G zwykłe brak 740 000 33 640 400,00 gotówka 04.06.1998 01.01.1997

H zwykłe brak 761 500 34 617 790,00 gotówka 08.10.1999 01.01.1999

I zwykłe brak 1 675 300 76 159 138,00 gotówka 03.07.2000 01.01.1999

J zwykłe brak 5 025 900 228 477 414,00 gotówka 28.06.2001 01.01.2000

K zwykłe brak 1 693 480 76 985 600,80 gotówka 02.01.2007 01.01.2006

L zwykłe brak 5 243 532 238 370 964,72 majątek Dominet Banku SA 31.07.2009 01.01.2009

M zwykłe brak 2 108 794 95 865 775,24 gotówka 14.09.2009 01.01.2009

N zwykłe brak 4 569 420 207 725 833,20 gotówka 23.06.2012 01.01.2012

O zwykłe brak 5 026 539 228 506 462,94 gotówka 27.05.2014 01.01.2014

Liczba akcji razem 33 719 465

Kapitał zakładowy razem 1 532 886 878,90

Wartość nominalna jednej akcji = 45,46 zł

3. Struktura akcjonariariatu

Na dzień 27 maja 2014 roku struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku przedstawia się następująco:

Nazwa podmiotu \\ liczba akcji \\ % udział w kapitale zakładowym \\ liczba głosów na WZ \\ % udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP PARIBAS SA (pośrednio) poprzez*: 28 661 545 85,00% 28 661 545 85,00%

BNP Paribas Fortis SA/NV*

bezpośrednio 23 418 013 69,45% 23 418 013 69,45%

pośrednio przez Dominet SA w likwidacji** 5 243 532 15,55% 5 243 532 15,55%

Pozostali 5 057 920 15,00% 5 057 920 15,00%

Razem: 33 719 465 100,00% 33 719 465 100,00%

* BNP PARIBAS SA jest podmiotem dominującym (99,93% akcji) w stosunku do BNP Paribas Fortis SA/NV z siedzibą w Brukseli.

** BNP Paribas Fortis SA/NV posiada 100% akcji Dominet SA w likwidacji.

4. Zmiana Statutu

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiedniej zmianie uległa treść paragrafu 6 Statutu Banku:

Dotychczasowe brzmienie:

"§6.

Kapitał zakładowy banku wynosi 1 304 380 415,96 złotych (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda.”

Obowiązujące brzmienie:

"§6

Kapitał zakładowy Banku wynosi 1 532 886 878,90 złotych (jeden miliard pięćset trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 33 719 465 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda.”

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Banku ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w oparciu o dotychczas obowiązujący tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku oraz oświadczeniem Zarządu Banku o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Banku z dnia 7 maja 2014 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka”). Prospekt emisyjny ("Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl.

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9), §15 oraz §38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-27Frederic Amoudruprezes zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »