Reklama

ELEMENTAL (EMT): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P

Raport bieżący nr 54/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2015 z dnia 09 września 2015 r. oraz raportu bieżącego 47/2015 z dnia 17 września 2015 r., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dnia 07 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmującego emisję akcji zwykłych na okaziciela serii P, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz zmiany Statutu Spółki, które zostały dokonane Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 września 2015 r. oraz oświadczeniem Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, złożonym w formie aktu notarialnego dnia 24 września 2015 r.

Reklama

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 158.466.065,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, wynosi 170.466.065 (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów.

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy zmiana Statutu Spółki obejmowała zmiany wprowadzone Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 września 2015 r. oraz oświadczeniem Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, złożonym w formie aktu notarialnego dnia 24 września 2015 r.

Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości dotychczasową oraz zmienioną treść postanowień Statutu Spółki:

 Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.466.065 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych).”

Nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych).”

 Treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki została zmieniona w ten sposób, że w literze o) in fine powołanego postanowienia kropkę zastąpiono przecinkiem i dodano po niej nową literę p), o następującym brzmieniu:

"p) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).”.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego o rejestracji powyższych zmian, a informację o dokonanych zmianach powziął z elektronicznej wyszukiwarki podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie można pobrać dokument odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Podstawa prawna:

1. Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382);

2. § 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-07Paweł Jarski Jarosław MichalikPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »