Reklama

BNPPPL (BNP): Rejestracja podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 61/2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Bank w dniu 10 kwietnia 2018 r. umowy transakcyjnej z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA w sprawie nabycia przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. ("RBPL”) z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych RBPL w drodze podziału RBPL przez wydzielenie ("Umowa Transakcyjna”), raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r. m.in. o uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału RBPL ("Plan Podziału”) i pierwszym zawiadomieniu o planowanym podziale RBPL, raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie drugiego zawiadomienia o planowanym podziale RBPL, raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. m.in. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w sprawie podziału RBPL, raportu bieżącego nr 54/2018 z dnia 14 września 2018 r. dotyczącego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”) w przedmiocie m.in. wydania zezwolenia na podział RBPL, jak również raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 26 września 2018 r. m.in. w sprawie decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności RBPL, informuje, że w dniu 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 97.538.318,00 PLN do kwoty 147.418.918,00 PLN w drodze emisji 49.880.600 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 1,00 PLN każda ("Rejestracja Podwyższenia Kapitału”), w związku z podziałem RBPL w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych ("Podział”).

Reklama

Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału nastąpiło wydzielenie podstawowej działalności RBPL ("Podstawowa Działalność RBPL”), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa RBPL wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami RBPL związanymi z tą działalnością, a z wyłączeniem aktywów i pasywów, które pozostaną w RBPL po Podziale, oraz przeniesienie Podstawowej Działalności RBPL na Bank. Tym samym Podział stał się skuteczny, a Podstawowa Działalność RBPL stała się formalnie częścią Banku.

Wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału nastąpiła rejestracja zmian statutu Banku związanych z Podziałem, obejmujących zmianę postanowień dotyczących wysokości kapitału zakładowego Banku oraz rozszerzenie przedmiotu działalności Banku, tak by Bank był formalnie uprawniony do kontynuowania działalności RBPL w zakresie, w jakim została ona przeniesiona na Bank w wyniku Podziału. Zmiany statutu Banku zostały dokonane na podstawie Uchwał Nr 3 i Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Poniżej zamieszczono treść zmienionego § 29 ust. 1 statutu Banku dotyczącego wysokości kapitału zakładowego Banku:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.418.918 (sto czterdzieści siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście) zł i dzieli się na 147.418.918 (sto czterdzieści siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;

b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;

c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;

d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;

e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;

f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;

g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;

h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;

i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;

j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000;

k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000; oraz

l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600.

Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94), będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu.”

Dotychczasowa treść § 29 ust. 1 statutu Banku brzmiała następująco:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi 97.538.318 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 97.538.318 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;

b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;

c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;

d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;

e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;

f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;

g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;

h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;

i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;

j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000; oraz

k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000.

Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94), będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu.”

Po Rejestracji Podwyższenia Kapitału ogólna liczba głosów w Banku wynosi 147.418.918.

Treść pozostałych zmienionych i nowych postanowień statutu Banku została wskazana w załączniku do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. zatytułowanym "Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 24 sierpnia 2018 roku”, w Uchwale Nr 3 § 4 oraz w Uchwale Nr 4.

Jednocześnie, Bank przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Banku, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Spółka” lub "Bank”). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z wyjątkiem nowej emisji akcji zwykłych imiennych Banku kierowanej do Raiffeisen Bank International AG ("RBI”) oraz BNP Paribas SA ("BNPP”), jako akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska S.A. ("RBPL”), w związku z nabyciem przez BNPP od RBI akcji stanowiących mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podziałem RBPL zgodnie ze stosownymi przepisami Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia podstawowej działalności RBPL ("Podstawowa Działalność RBPL”) na Bank ("Transakcja”), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Banku skierowana do akcjonariuszy Banku ani innych osób.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-31 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2018-10-31 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »