Reklama

WILBO (WLB): Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu 27 stycznia 2011 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego z dnia 20 stycznia 2011 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie statutu spółki.

Zgodnie z w/w Postanowieniem Sądu kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 16 383 271,00 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) PLN do kwoty 16 222 932,00 (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote) PLN.

Umorzeniu zgodnie z uchwałą nr 4/2010 NWZA Wilbo SA z dnia 30 listopada 2010 roku uległo 160 339 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA z dnia 16 czerwca 2009 roku.

Akcje zostały umorzone zgodnie z art. 359 par. 2 kodeksu spółek handlowych.

Umorzone akcje uprawniały do wykonywania 160 339 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,56% w ogólnej liczbie głosów.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, uległa zmniejszeniu o 160 339 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów i wynosi 28 622 772 (dwadzieścia osiem milionów sześcset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiat dwa) głosy

Wynagrodzenie za umorzane akcje skupione w ramach Prodramu skupu akcji własnych zostało ustalone przez Zarząd spółki na podstawie par. 1 ust. 3 uchwały nr 15/2009 ZWZA z dnia 16 czerwca 2009 roku.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego:

1) 1.799.960 ( jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii BA o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki,

3) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii BB,

4) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

5) 6 839 661 (sześć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

6) 183 311 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E

Jednocześnie tym samym Postanowieniem Sąd Rejonowy w Gdańsku na podstawie uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA z dnia 30 listopada 2010 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 7 ust. Statutu było następujące:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.199.960,00 (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.

Treść paragrafu 7 ust. 1 Statutu po zmianie jest następująca:

"§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.222.932,00 (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda.

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 9 i 12 w zw. z § 15 i § 18, § 38 ust. 1 pkt 2b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Piotr Kapinos - Wiceprezes Zarządu-Dyr. Finansowy
Grzegorz Nonna - Wiceprezes Zarządu-Dyr. Produkcji

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Wilbo SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »