Reklama

AILLERON (ALL): Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – zmiana Statutu

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Ailleron S.A. ( dawniej Wind Mobile S.A.) z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 października 2015 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS o dokonaniu w dniu 21 października 2015 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z nim zmian Statutu.

Reklama

Podwyższenie kapitału Spółki nastąpiło na podstawie Uchwały NWZA Ailleron S.A. z dnia 06.05.2015 r., dookreślonej Oświadczeniem Zarządu z dnia 21.09.2015 r., o kwotę 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. z kwoty 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) do kwoty: 3.706.651,20 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy), w drodze emisji 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Po podwyższeniu, wysokość i struktura kapitału zakładowego Spółki wygląda następująco:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.706.651,20 złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.355.504 (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, w tym:

a) 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 3.981.830,

b) 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.569.480,

c) 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 700.935,

d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 40.000,

e) 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 1.827.591,

f) 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 165.694,

g) 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 1 do 622.699,

h) 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 467.025,

i) 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 820.687,

j) 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od 1 do 409.563,

k) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 1 do 750.000.

2. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 16.337.334 głosy.

3. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega § 6 ust.1 Statutu, w ten sposób, że zmieniono część wstępną oraz dodano lit. k:

- brzmienie § 6 ust.1 przed zmianą:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.481.651,20 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złoty i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.605.504 (jedenaście milionów sześćset pięć tysięcy pięćset cztery) akcje o wartości nominalnej 0,30 zł (30 groszy) każda, tj. na:

a) 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści);

b) 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt);

c) 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć);

d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy);

e) 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden);

f) 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery);

g) 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 (jeden) do 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć);---

h) 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 (jeden) do 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć);

i) 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem);

j) 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy).”

- brzmienie § 6 ust.1 po zmianie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.706.651,20 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złoty i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.355.504 (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery) akcji o wartości nominalnej 0,30 zł (30 groszy) każda, tj. na:

a) 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści);

b) 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt);

c) 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć);

d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 40.000 (czterdzieści tysięcy);

e) 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden);

f) 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery);

g) 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 (jeden) do 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć);

h) 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 (jeden) do 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć);

i) 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem);

j) 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 (jeden) do 409.563 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy).

k) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od 1 do 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy).”

Wobec powyższego Zarząd Spółki przedstawia w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 100 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-26Rafał StyczeńPrezes Zarządu
2015-10-26Tomasz KiserWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »