Reklama

MBANK (MBK): Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu BRE Banku SA

Raport bieżący nr 57/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank"), w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwały nr 24 XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 30 marca 2010 r. - podaje do wiadomości wprowadzone w wyniku powyższej rejestracji zmiany do Statutu Banku:

1. W § 6:

(i) w ust. 1 dodaje się punkt 16 w następującym brzmieniu:

"16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego."

(ii) w ust. 2 dodaje się punkt 16 w następującym brzmieniu:

"16) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych."

2. W § 10:

(i) w ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane."

(ii) w ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia."

(iii) dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać propozycje:

a) porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

b) projektów uchwał wraz z uzasadnieniami tych uchwał. "

(iv) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez inne podmioty niż Zarząd, Zarząd jest obowiązany do przeprowadzenia czynności niezbędnych w celu doprowadzenia do odbycia się Walnego Zgromadzenia."

3. W § 12 skreśla się ust. 2, w konsekwencji czego dotychczasowy ust. 1 pozostaje bez numeracji.

4. W § 13 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie bądź w formie elektronicznej i dołączone do protokołu."

5. W § 22 ust. 3, pkt 3 litera a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem operacyjnym, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,".
Andrzej Barcikowski - Dyrektor Biura Monitoringu Zgodności

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »