MBANK (MBK): Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu BRE Banku SA - raport 54

Raport bieżący nr 54/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank"), w związku z dokonaniem w dniu 16 lipca 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwały nr 25 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 30 marca 2012 r. - podaje do wiadomości wprowadzone w wyniku powyższej rejestracji zmiany do Statutu Banku:

Reklama

W § 6 ust. 2:

i) wykreśla się punkt 3;

ii) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 4 - 9 odpowiednio na punkty 3 - 8;

iii) zmienia się oznaczenie dotychczasowego punktu 10 na punkt 9 i nadaje następujące brzmienie:

"9) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,"

iv) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 11 - 15 odpowiednio na punkty 10- 14, a kropkę na końcu punktu 14 zastępuje się przecinkiem;

v) dodaje się nowy punkt 15 w następującym brzmieniu:

"15) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną."

W § 22:

i) zmienia się ust. 1 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia:

"a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu,"

ii) kropkę na końcu ust. 1 litery j) zastępuje się przecinkiem;

iii) w ust. 1 dodaje się literę k) o następującym brzmieniu:

"k) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku."

iv) w ust. 3 punkt 1 wykreśla się litery c), d) oraz e), a przecinek na końcu litery b) zastępuje się kropką;

v) zmienia się ust. 3 punkt 3 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia:

"a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,

vi) w ust. 3 dodaje się nowy punkt 4 w następującym brzmieniu:

"4) Komisję do spraw wynagrodzeń, do której zadań należy między innymi:

a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń,

b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku SA na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,

c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,

d) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla."

3. W § 30 zmienia się ust. 1 punkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2) prokurenci - działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa;"

4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy wynosi 168.410.984 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.102.746 (czterdzieści dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.

5. Wykreśla się § 35a.
Maciej Mołdawa - Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: sądy rejonowe | Emitent | bańki | sąd rejonowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »