K2HOLDING (K2H): Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu K2 Internet S.A. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd K2 Internet S.A. ("Emitent”, "Spółka”), informuje że w dniu 2 października 2020 r. powziął wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 25 września 2020 r. ("Postanowienie”).

Postanowienie dotyczy rejestracji przez Sąd w dniu 25 września 2020 r. obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.485.032 zł do kwoty 2.319.005 zł, tj. o kwotę 166.027 zł oraz związanej z tym zmiany statutu, dokonanych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Reklama

Obniżenie kapitału nastąpiło w wyniku umorzenia 166.027 akcji Emitenta nabytych w ramach skupu akcji własnych. Umorzonym akcjom odpowiadało 166.027 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umorzenie akcji nastąpiło w drodze umorzenia dobrowolnego.

Przed umorzeniem akcji kapitał zakładowy K2 Internet S.A. wynosił 2.485.032 zł i dzielił się na 2.485.032 zł akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, odpowiadających 2.485.032 głosom na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po rejestracji umorzenia akcji własnych kapitał zakładowy K2 Internet S.A. wynosi 2.319.005 zł i dzieli się na 2.319.005 akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, odpowiadających 2.319.005 głosom na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonano ujednolicenia oznaczeń wszystkich dotychczasowych akcji Spółki począwszy od serii A do serii I poprzez objęcie wszystkich akcji serią A oraz zmianie uległ § 4 ust. 1. Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 4. ust. 1. Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.485.032,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 277.530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B o numerach od 1 (jeden) do 277.530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 (jeden) do 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 1 (jeden) do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 219.537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od 1 (jeden) do 219.537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) oraz 92.940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od 1 (jeden) do 92.940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) oraz 145.993 (sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oraz 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda oraz 459.032 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwie) akcje serii I o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda.”

Nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.319.005,00 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięć złotych) i dzieli się na:

a) 2.319.005,00 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięć złotych) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Ponadto, Postanowienie dotyczy także rejestracji przez Sąd w dniu 25 września 2020 r. zmiany statutu dokonanej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r., w związku z którą zmianie uległ § 13 ust. 7 statutu Spółki oraz skreślony został § 13 ust. 11 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 13 ust. 7 Statutu Spółki:

"7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 14-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonanym przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 14-dniowego powiadomienia.”

Nowe brzmienie §13 ust. 7 Statutu Spółki:

"7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonanym przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia. W nagłych, niecierpiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki albo członków Rady Nadzorczej, którzy zwołują takie posiedzenie, jednakże do nie mniej niż 3 dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie.”

Dotychczasowa treść § 13 ust. 11 Statutu Spółki:

"11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust.: 8 - 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.”

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia w Uchwale nr 21 z dnia 20 sierpnia 2020 roku, przyjęła tekst jednolity Statutu K2 Internet S.A., stanowiący załącznik do niniejszego raportu.

*****

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd K2 Internet S.A. wskazuje, że automatycznie uległa obniżeniu ogólna liczba głosów w Spółce, z których przekroczeniem mogą wiązać się obowiązki informacyjne lub inne związane z posiadaniem istotnych pakietów akcji. Tym samym w zależności od liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy w związku z dokonanym obniżeniem kapitału zakładowego mogą potencjalnie po stronie akcjonariuszy zaktualizować się obowiązki, w szczególności obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki przez tych akcjonariuszy, którzy w związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału przekroczyli progi wskazane w art 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz, którego dotyczą powyższe obowiązki, powinien wypełnić je niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-02Paweł Wujec Prezes Zarządu Paweł Wujec
2020-10-02Artur PiątekWiceprezes ZarząduArtur Piątek

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »