JWCONSTR (JWC): Rejestracja przez Sąd zmian Statutu - raport 38

Raport bieżący nr 38/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (Spółka) informuje, że w dniu 5 lipca 2010 r. powzięła wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dnia 1 lipca 2010 r. zmian w statucie Spółki ("Statut"), dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2010 roku oraz przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2010 r.

Reklama

Spółka podaje do wiadomości wykaz zmian w Statucie oraz załącza do niniejszego raportu treść Statutu z uwzględnieniem zarejestrowanych zmian.

Zmiany Statutu:

§5 ust. 1 dotychczasowe brzmienie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.939.656 /dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć/ złotych i dzieli się na 51.250.000 /pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii "A" o numerach od 1 do 51.250.000 o wartości nominalnej 0,20 zł /dwadzieścia groszy/ każda oraz 3.448.280 / trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii "B" o numerach od 1 do 3.448.280 o wartości nominalnej 0,20 zł / dwadzieścia groszy/ każda.

§5 ust. 1 nowe brzmienie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.814.656 złotych (słownie dziesięć milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 54.073.280 akcji serii A oraz B o wartości nominalnej 0,20 zł /dwadzieścia groszy/ każda.

§5 ust. 5 - skreślony

§5 ust. 6 nowy w brzmieniu

Podjęto uchwałę o kolejnym warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę tego warunkowego podwyższenia nie wyższą niż 1.380.000 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w łącznej liczbie nie większej niż 6.900.000 (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy akcji). Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2010 r. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji wskazany w warunkach emisji obligacji.

§12 ust. 3 - skreślony

§16 ust. 1 dotychczasowe brzmienie

Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.

16 ust. 1 nowe brzmienie

Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ do 9 /dziewięciu/ członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczące Rady Nadzorczej, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Możliwa jest zmiana liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.

§16 ust. 11 nowy w brzmieniu

Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród niezależnych, w rozumieniu niniejszego Statutu, członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu przez Radę Nadzorczą w trybie art. 390 §1 k.s.h. do wykonywania samodzielnych czynności nadzorczych, przysługuje przez okres delegacji stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z przeprowadzoną emisją obligacji zwykłych niezabezpieczonych na kwotę 130.000.000 pln, o której Spółka raportowała w raporcie bieążcym nr 33/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r., w chwili obecnej nie jest planowana emisja obligacji zamiennych na akcje, dla których była dokonana zmiana §5 Statutu Spółki polegając na dodaniu ust. 6.

Załączniki:

Plik;Opis
Robert Wójcik - Vice Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | rejestracja | sady | rejestracje | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »