Reklama

BIOMEDLUB (BML): Rejestracja przez sąd zmian statutu Emitenta - raport 22

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka”, "Emitent”) informuje, iż powziął informację o dokonaniu w dniu 29 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) rejestracji zmian statutu Spółki.

Reklama

Zmiana statutu Spółki polega na:

- usunięciu § 9a, § 9c i § 10 o następującej treści:

"§9a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 797.101,40 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto jeden i 40/100 złotych) .

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2015 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 października 2022 r.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii oznaczonej literą F o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 7.971.014 (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czternaście).”

"§ 9c

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2018 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii C zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów).”

"§ 10

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2019 r.;

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”

- dodaniu § 9d o następującej treści:

"§ 9d

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii D zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii D zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie większej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów).”

Zmiana statutu została dokonana na podstawie uchwał nr 19/2019, 21/2019 i 23/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r., których tekst został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r

.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uchwalony na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 11/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-02Marcin PirógPrezes Zarządu
2019-08-02Piotr FicCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »