Reklama

MENNICA (MNC): Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 roku uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 2 stycznia 2020 roku dokonał wpisu w rejestrze Emitenta zmian Statutu Emitenta. Zmiany do Statutu zostały przyjęte uchwałą numer 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 listopada 2019 roku (patrz raport bieżący numer 47/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku).

Reklama

Treść zmian do Statutu:

1. §4 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja monet (32.11.Z),

2) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z),

3) Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),

4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),

5) Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z),

6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),

7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),

8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z),

9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),

10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),

11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z),

12) Produkcja narzędzi (25.73.Z),

13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z),

14) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),

15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),

18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),

19) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z),

20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),

21) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),

22) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z),

23) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),

24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),

25) Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 26) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

28) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

29) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

30) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),

32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),

33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

(77.33.Z),

34) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie

indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),

36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),

37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),

38) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

39) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

40) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

41)Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność (63.11.Z),

42) Działalność portali internetowych (63.12.Z),

43) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),

44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),

45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

46) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

47) Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),

48) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

49) Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z),

50) Transport drogowy towarów (49.41.Z),

51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),

52) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z),

53) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z),

54) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),

55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z),

56) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

58) Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z),

59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 60) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),

61) Pozostałe drukowanie (18.12.Z),

62) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),

63) Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),

64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z),

65) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),

66) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),

67) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z),

68) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),

69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

70) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),

71) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),

72) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

73) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),

74) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)” ,

75) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),

76) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), 77) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),

78) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),

79) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

80) Reklama (73.1),

81) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

82) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),

83) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),

84) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),

85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z),

87) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),

88) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),

89) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z),

90) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z),

91) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),

92) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

93) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),

94) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),

95) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),

96) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z), 97) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),

98) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),

99) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

100) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

101) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

102) Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),

103) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),

104) Wydawanie książek (58.11.Z),

105) Wydawanie gazet (58.13.Z),

106) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

107) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

108) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),

109) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),

110) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),

111) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),

112) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

113) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),

114) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

115) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),

116) Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),

117) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z”,

2. §15 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

3. Dodaje się §15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.”

4. §21 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o ile takie zbycie nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym,”

5. §21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem składania na warunkach rynkowych wiążących ofert w przetargach menniczych o jednorazowej wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000 EUR”

6. §21 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych,”

7. §21 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,”

8. §21 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,”

9. §21 ust. 2 pkt 23) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie wygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki; (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach menniczych”

10. Skreśla się §21 ust. 3 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

”W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 Członków zadania Komitetu Audytu zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, pełni Rada Nadzorcza.”

11. Skreśla się §29a Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Polska S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w radach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Polskiej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie Spółce stosownego pisemnego wniosku obejmującego dane personalne osoby, której wniosek dotyczy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, obliguje Spółkę do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółki zależnej, punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie rady nadzorczej. W przypadku, gdy umieszczenie takiego punktu wymagałoby zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, Spółka zobowiązana jest wystąpić z tym żądaniem.”

12. §34 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.”

13. Skreśla się §34 ust. 5 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

"Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.”

Ponadto w dniu 3 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-02Artur JastrząbProkurent
2020-01-02Andrzej StefaniukProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »