Reklama

PMPG (PGM): Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta skutkująca zmianą wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzeniem akcji Emitenta - raport 68

Raport bieżący nr 68/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. doręczono Emitentowi postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zarejestrowania zmian Statutu Emitenta dokonanych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 października 2014 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Zgodnie z przedmiotowym postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 28 października 2014 roku zarejestrowano następujące zmiany Statutu Emitenta:

1. Zmianie uległ § 7 ust. 1 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia piec) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,

2) 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”

Brzmienie § 7 ust. 1 Statutu po zmianie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.320,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych i dzieli się na 10.381.702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji imiennych serii A i B,

2) 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E.”

2. Zmianie uległ § 7a ust. 1 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 7a ust. 1 Statutu:

"Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 lutego 2012 roku do 16 lutego 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”

Brzmienie § 7a ust. 1 Statutu po zmianie:

"Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 lutego 2012 roku do 16 lutego 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”

3. Zmianie uległ § 8 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu:

"W kapitale zakładowym:

1) akcje serii A w ilości 21.500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) są akcjami imiennymi,

2) akcje serii B w ilości 9.950 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,

3) akcje serii A w ilości 2.688.900 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) są akcjami na okaziciela,

4) akcje serii B w ilości 499.350 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela,

5) akcje serii C w ilości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) są akcjami na okaziciela,

6) akcje serii D w ilości 85.050.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami na okaziciela,

7) akcje serii E w ilości 12.247.325 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) są akcjami na okaziciela.”

Brzmienie § 8 Statutu po zmianie:

"W kapitale zakładowym:

1) akcje serii A w ilości 2.150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,

2) akcje serii B w ilości 995 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi,

3) akcje serii A w ilości 268.890 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela,

4) akcje serii B w ilości 49.935 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) są akcjami na okaziciela,

5) akcje serii C w ilości 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) są akcjami na okaziciela,

6) akcje serii D w ilości 8.505.000 (osiem milionów pięćset pięć tysięcy) są akcjami na okaziciela,

7) akcje serii E w ilości 1.224.732 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) są akcjami na okaziciela.”

Na skutek zarejestrowania zmian Statutu zmianie uległa wysokość i struktura kapitału zakładowego Emitenta. Po zarejestrowaniu zmiany Statutu wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 103 897 320,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 10 381 702 akcji (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa) o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, z których wynika ogólna liczba głosów w ilości 10 381 702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa). Po zarejestrowaniu zmiany Statutu struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

1) akcje serii A w ilości 2.150 (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,

2) akcje serii B w ilości 995 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi,

3) akcje serii A w ilości 268.890 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela,

4) akcje serii B w ilości 49.935 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) są akcjami na okaziciela,

5) akcje serii C w ilości 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) są akcjami na okaziciela,

6) akcje serii D w ilości 8.505.000 (słownie: osiem milionów pięćset pięć tysięcy) są akcjami na okaziciela,

7) akcje serii E w ilości 1.224.732 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa) są akcjami na okaziciela.

Nadto, na skutek zarejestrowania zmian Statutu umorzeniu uległo 5 (słownie: pięć) akcji własnych Emitenta o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, którym odpowiadała liczba 5 (słownie: pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Umorzone akcje oznaczone były serią nr E.

Umorzenie akcji nastąpiło dobrowolnie, za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia umorzonych akcji przez Emitenta – tj. w trybie o którym mowa w art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych. O nabyciu akcji własnych celem ich umorzenia Emitent poinformował raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 24 października 2014 roku.

Umorzone akcje nabyte zostały przez Emitenta nieodpłatnie – akcjonariusz umorzonych akcji nie otrzymał z tego tytułu umorzenia akcji jakiegokolwiek wynagrodzenia. Nieodpłatne umorzenie akcji dokonane zostało w celu dostosowania łącznej liczby akcji Emitenta do parytetu wymiany (scalenia) akcji. Łączna wartość nominalna umorzonych akcji wyniosła 5 zł (słownie: pięć złotych), a łączna wartość rynkowa akcji wyniosła w dniu zarejestrowania zmian Statutu Emitenta 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy). Zatem umorzenie akcji nie stanowiło naruszenia istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie akcji umożliwiło obniżenie kapitału zakładowego Emitenta bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

W następstwie dokonanego umorzenia akcji kapitał zakładowy Emitenta obniżony został o kwotę 5 zł (słownie: pięć złotych) i wynosi 103 897 320,00 zł (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). Po dokonaniu umorzenia akcji (z uwzględnieniem pozostałych zmian Statutu zarejestrowanych postanowieniem Sądu z dnia 28 października 2014 roku) ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 10 381 702 (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-04Michał M. LisieckiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »