Reklama

PROCHNIK (PRC): Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki - raport 37

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji, w dniu 4 stycznia 2017 r., przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2016 r.

W ramach przedmiotowych zmian do Statutu w szczególności wpisane zostało upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 12.000.000,00 PLN (dwanaście milionów złotych), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 12.000.000 sztuk.

Reklama

W związku z rejestracją kapitału docelowego nie uległa zmianie ogólna liczba akcji ani ogólna liczba głosów w Spółce.

Zmiany Statutu Spółki, zarejestrowane w dniu 4 stycznia 2017 r., są następujące:

1. Dodano § 8A w brzmieniu:

§ 8a.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 12.000.000 szt.

2. Określenie liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne, wnoszone również w postaci potrącenia umownego wierzytelności.

6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie określona dla danego podwyższenia na mocy Uchwały Zarządu podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.

7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do :

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych,

f) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zmieniono brzmienie § 14 ust. 3 na następujące:

"Prezes Zarządu może zostać powołany oraz odwołany (niezależnie od tego, w jakim trybie został powołany) w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) (wykreślony) (c) Listella Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 513988), (d) (wykreślony) (e) Soho Development Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 19468, o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.”

Dotychczasowe brzmienie:

"Prezes Zarządu może zostać powołany oraz odwołany (niezależnie od tego, w jakim trybie został powołany) w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c) Listella Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 513988), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 19468, o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.”

3. Zmieniono brzmienie § 17 ust. 3 na następujące:

"Do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, może zostać powołanych i odwołanych w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) (wykreślono) (c) Listella Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 513988), (d) (wykreślono) (e) Soho Development Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 19468), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej 25 % całego kapitału zakładowego Spółki. W treści oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) może powierzyć powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie określonym w niniejszym ustępie, mogą zostać odwołani wyłącznie w tym samym trybie. Jeżeli będzie to konieczne dla umożliwienia powołania członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, oświadczenie o jego powołaniu może obejmować jednoczesne odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego w innym trybie.

Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.”

Dotychczasowe brzmienie:

"Do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, może zostać powołanych i odwołanych w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c) Listella Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 513988), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 19468), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej 25 % całego kapitału zakładowego Spółki. W treści oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) może powierzyć powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie określonym w niniejszym ustępie, mogą zostać odwołani wyłącznie w tym samym trybie. Jeżeli będzie to konieczne dla umożliwienia powołania członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie, oświadczenie o jego powołaniu może obejmować jednoczesne odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego w innym trybie.

Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz do powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.”

4. Dodano § 17 ust. 10 w brzmieniu:

"Powołując członków Rady Nadzorczej akcjonariusze (oraz w sytuacji opisanej w art. 17.3 podmioty tam wskazane) powinni zapewnić, aby kryteria niezależności wskazane w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spełniało co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.”

5. Zmieniono brzmienie § 18 ust. 2 na następujące:

"Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.”

Dotychczasowe brzmienie:

"Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

6. Zmieniono brzmienie § 19 na następujące:

§ 19.

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy :

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),

4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz ocena skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, o których mowa w 14 ust. 2,

6) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i członków Zarządu Spółki,

7) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

8) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółka dominującą,

9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,

10) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

11) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,

12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,

13) określenie – zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,

14) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy,

o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

15) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

16) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

18) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

19) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,

20) zawarcie umowy lub przeprowadzenie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki na innej podstawie transakcji o wartości powyżej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z: (a) członkiem Zarządu lub (b) członkiem Rady Nadzorczej Spółki lub (c) innym członkiem kluczowego personelu kierowniczego (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) Spółki lub (d) akcjonariuszem Spółki mającym (bezpośrednio lub pośrednio) prawo do wykonywania ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także z: (e) bliskim członkiem rodziny ww. osoby lub akcjonariusza (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), jak też z: (f) podmiotami, w których wcześniej wskazane podmioty posiadają znaczące interesy ekonomiczne, rozumiane jako dysponowanie pośrednio lub bezpośrednio prawem do wykonywania ponad 20% (słownie: dwadzieścia procent) łącznej liczby głosów lub prawem do udziału w ponad 20% (słownie: dwadzieścia procent) zysku– przy czym za podmioty, o których mowa pod niniejszą literą (f) nie uważa się Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej;

21) zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od Spółki umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji wykraczającej poza bieżącą działalność, a nie przewidzianej w rocznym planie finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub w przypadku darowizn – przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2. Wszelkie limity i progi kwotowe wskazane w art. 19 ust. 1 pkt 20 lub pkt 21 , odnoszą się zarówno do pojedynczych transakcji lub czynności, jak i ich ciągu, tj. szeregu transakcji i czynności dokonanych w okresie roku z jednym podmiotem lub podmiotami powiązanymi w sposób analogiczny do określonego w art. 19 ust. 1 pkt 20. Jeżeli dany limit lub próg miałby zostać przekroczony w związku z kolejną transakcją lub czynnością dokonaną w okresie roku, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie takiej transakcji lub czynności.

Dotychczasowe brzmienie:

"§ 19.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),

4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz ocena skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, o których mowa w 14 ust. 2,

6) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i członków Zarządu Spółki,

7) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

8) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółka dominującą,

9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,

10) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

11) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,

12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,

13) określenie – zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,

14) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,

15) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

16) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

18) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.”

7. Dodano § 20 ust. 15 w brzmieniu:

"W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.”

8. Dodano § 20 ust. 16 w brzmieniu:

"Do kompetencji Komitetu Audytu należy doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki, a także inne sprawy wskazane w regulaminie Rady Nadzorczej.”

9. Wykreślono § 23 ust. 4A lit. h) w brzmieniu:

"odwołanie Członków Rady Nadzorczej;”

10. Wykreślono § 26 ust. 7 w brzmieniu:

"Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B.”

W związku ze zmianą Statutu, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-04Rafał BauerPrezes Zarządu
2017-01-04Zbigniew NasiłowskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »