Reklama

KERDOS (KRS): Rejestracja przez sąd zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu 12 lutego 2010 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie dokonania w dniu 4 lutego 2010 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki.

Reklama

Zmiana Statutu Spółki została dokonana uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. Spółka informowała o podjęciu tej uchwały raportem bieżącym numer 47/2009

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

1) § 4 ust. 1 otrzymał nowe następujące brzmienie:

" § 4 ust. 1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),

2) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),

3) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),

4) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),

5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),

6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

7) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

9) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10 ),

10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

14) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),

16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej(PKD 73)."

2) dodano nowy § 7a o następującym brzmieniu:

"§ 7a

1. Na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 listopada 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.167.581,00 (słownie: milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) złotych w drodze emisji 1.167.581 (słownie: milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

2. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a) Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.

b) Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.

c) Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r."

3) § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"§ 12 ust. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane albo w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały zawieszającej członka Zarządu lub cały Zarząd w wykonywaniu funkcji zarządu w celu powzięcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu lub całego Zarządu; w tym drugim przypadku uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia podejmują członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do pełnienia funkcji członków Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów."

4) § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej zwołanie walnego zgromadzenia powinno być dokonane w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych."

5) § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione składają pod rygorem nieważności na piśmie Zarządowi Spółki, który przedkłada je wraz ze swoją opinią Radzie Nadzorczej i zamieszcza na stronie internetowej Spółki."

6) § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać Akcjonariuszowi prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników."

7) § 15 ust. 2 i 3 - skreślono.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z podjęciem uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.167.581,00 złotych w drodze emisji 1.167.581 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

Dotychczasowa wysokość i struktura kapitału zakładowego nie uległa zmianie.

W związku ze znacznym zakresem zmian Statutu Spółki w załączeniu Spółka publikuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załączniki:

Plik;Opis
Krzysztof Brzozowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »