Reklama

KERDOS (KRS): Rejestracja przez sąd zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiebiorców - raport 34

Raport bieżący nr 34/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu 30 lipca 2010 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie dokonania w dniu 27 lipca 2010 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki.

Reklama

Zmiana Statutu Spółki została dokonana uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. Spółka informowała o podjęciu tej uchwały raportem bieżącym numer 29/2010

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:

1) § 6 otrzymał nowe następujące brzmienie:

"1.W terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.513.718,00 złotych (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych) tj. do kwoty 40.865.342,00 złotych (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote). W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2.Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

3.Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.

4.Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

5.W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

6.Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie

wymaga zmiany Statutu.

7.Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia

zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału

zakładowego."

2) § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,"

3) § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1) powoływanie i odwoływanie członków Radu Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu,"

4) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 Statutu."

5) w § 18 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu następującym:

"5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej minimum określonego w uchwale, o której mowa w § 18 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. Wybór nowego członka Rady w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym."

6) § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych na adres do doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno zostać wysłane. Do zaproszenia powinien być dołączony porządek obrad zwoływanego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie wraz z materiałami winno być wysłane na co najmniej 5 (pięć) dni przed planowanym posiedzeniem Rady."

7) skreśla się w § 24 ust. 3 Statutu Spółki.

8) § 27 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie."

W załączeniu Spółka publikuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załączniki:

Plik;Opis
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu
Łucja Latos - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »