AIGAMES (ALG): Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu - raport 51

Raport bieżący nr 51/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 października 2018 roku Emitent powziął informację ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 5 października 2018 roku wpisu zmian Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki z "Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna" na "Setanta Spółka Akcyjna". Zmiany statutu dokonane zostały na podstawie Uchwały nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2018 roku. O podjęciu uchwał Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 11/2018 z dnia 25 maja 2018 roku. Dotychczasowe i zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy brzmienie zmienianych postanowień statutu poniżej:

Reklama

"§ 1 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

2. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka akcyjna.

3. Spółka może używać skrótu firmy: Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. a także Setanta ASI S.A., dalej: "Spółka”, "Alternatywna Spółka Inwestycyjna”, "ASI”.”

§ 1 ust. 2 i 3 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

2. Spółka jest osobą prawną i prowadzi działalność pod firmą: Setanta spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Setanta S.A.

3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.

§6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:

a. jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związki z art. 70e ust. 1 Ustawy zarządzanie Setanta S.A. będącą Alternatywną Spółką Inwestycyjną;

b. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 70e ust. 1 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną ASI ("Cel Inwestycyjny”).

2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym wiodącym przedmiotem działalności, jest:

a. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30. Z);

b. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z).

3. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

a. Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,

b. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, o których mowa w art. 46a ust. 1 pkt 10 lit. b Ustawy. Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.

4. ASI może prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu, korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy oraz art. 54 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, wpisu do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

5. ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.

6. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.

7. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

§ 6 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki będzie wyłącznie:

a. jako wewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 8b ust. 2 pkt 1 w związku z art. 70a ust. 1 w związki z art. 70e ust. 1 Ustawy zarządzanie Setanta S.A.;

b. jako Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej zgodnie z art. 8a ust. 3 Ustawy, zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityka inwestycyjną ASI.

2. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

a. Odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,

b. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, przy czym późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu Spółki.

3. ASI może dalej prowadzić działalność, o której mowa w ust. 1, w przypadku, gdy łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100.000.000 (sto milionów) euro, stosownie do art. 70zb ust. 1 Ustawy.

4. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.

5. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 6(1) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu

§ 6(1)

1. Realizując cel inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz rozwiązania lub wypowiedzenia Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz k.s.h.

2. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 tego Statutu.

3. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy oraz klientów detalicznych w rozumieniu art. 70 f ust. 1 pkt. 2) Ustawy

4. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:

a. Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro;

b. Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro;

c. Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro

Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ("NBP") na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego

5. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami

§ 6(1) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"§6(1)

1. Celem Spółki jest wzrost wartości Aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości lokat ("Cel inwestycyjny”).

2. Realizując cel inwestycyjny, ASI działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przez ASI przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, na podstawie określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez ASI, sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w ASI oraz rozwiązania lub wypowiedzenia Statutu ASI regulują postanowienia niniejszego Statutu, przepisy Ustawy oraz k.s.h.

3. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy, ASI może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych, w świetle art. 2 pkt 13a Ustawy oraz klientów detalicznych w rozumieniu art. 70 f ust. 1 pkt. 2) Ustawy.

5. W myśl art. 2 ust. 13a lit. k Ustawy za klienta profesjonalnego, uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:

a. Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro;

b. Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro;

c. Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro;

Przy czym równowartość w złotych wyżej wymienionych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ("NBP") na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.

6. Zgodnie z art. 70k Ustawy za klienta profesjonalnego uznać można także podmiot inny niż ten, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem, że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

§ 6(2) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6(2)

Przedmiot lokat

1. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację.

2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.

3. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą:

a. Udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych,

b. Prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych,

c. Papiery wartościowe,

d. Wierzytelności,

e. Waluty,

f. Instrumenty Rynku Pieniężnego,

g. Nieruchomości,

h. Wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objecie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.

4. Przedmiotem lokat ASI, oprócz określonych w ust. 3 powyżej, mogą być również:

a. Własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;

b. Użytkowanie wieczyste.

5. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia wspólnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej.

§ 6(2) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"§6(2)

Przedmiot lokat

1. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat ASI oraz jego dywersyfikację.

2. Spółka może lokować Aktywa o ile są aktywami zbywalnymi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Zasad Polityki Inwestycyjnej w:

a. udziały lub akcje spółek krajowych lub zagranicznych w tym notowanych i nienotowanych;

b. papiery wartościowe inne niż akcje w tym dłużne papiery wartościowe;

3. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia wspólnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji, wartość spółki osobowej.

§ 6(4) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6(4)

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w § 6(2) Statutu, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

2. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji.

3. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.

4. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.

5. Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.:

a. analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne,

b. Prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,

c. Sprawozdań finansowych emitentów,

d. Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze,

e. Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych,

f. Informacji codzienne podawanych przez serwisy informacyjne,

g. Spotkań z wybranymi emitentami,

h. Informacji prasowych i konferencji inwestorskich,

i. Innych źródeł informacji.

§ 6(4) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

""§6(4).

Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

1. ASI będzie dokonywał doboru lokat określonych w § 6(2) Statutu, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

2. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii lokat aktywów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także sektorów geograficznych i przemysłowych.

3. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę nie może przekroczyć 5.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przekroczenie maksymalnej wysokości inwestycji w daną spółkę, jednak nie więcej niż 20 proc. wartości Aktywów z ostatniego Dnia Wyceny

4. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę i jej jednostki powiązane nie może przekroczyć 10.000.000 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki wyrazi zgodę na przekroczenie maksymalnej wysokości inwestycji w daną spółkę jednak nie więcej niż 30 proc. wartości Aktywów z ostatniego Dnia Wyceny;

5. ASI utrzymuje część swoich Aktywów na rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI. Utworzone w tym celu depozyty w jednym banku krajowym lub zagranicznym nie mogą przekroczyć 20 proc. wartości Aktywów.

6. Lokaty w dłużne papiery wartościowe będą stanowiły nie więcej niż 30 proc. Aktywów. Spółka będzie dążyła do maksymalizowania poziomu udziałów w portfelu jednakże ostatecznych ich udział będzie zależny od oceny perspektywy koniunktury na rynku;

7. ASI w przypadku naruszenia ograniczeń o których mowa powyżej zobowiązana będzie do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań wskazanych w Polityce Inwestycyjnej, z uwzględnieniem koniunktury na rynku, możliwości inwestycyjnych ASI jak również interesów akcjonariuszy ASI.

8. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. ASI będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji.

9. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.

10. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.

11. Analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą na podstawie źródła informacji, tj.:

j. analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne,

k. Prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,

l. Sprawozdań finansowych emitentów,

m. Analiz makroekonomicznych przygotowanych przez ośrodki badawcze,

n. Analiz branżowych banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych,

o. Informacji codzienne podawanych przez serwisy informacyjne,

p. Spotkań z wybranymi emitentami,

q. Informacji prasowych i konferencji inwestorskich,

r. Innych źródeł informacji.

§ 6(5) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6(5)

1. W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:

a. Ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie;

b. Ryzyko zmian stóp procentowych – rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego;

c. Ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko;

d. Ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę;

e. Ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie;

f. Ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej liczby instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych ASI w początkowej fazie rozwoju;

g. Ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej;

h. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.

2. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych.

3. Przy wyborze wierzytelności przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena rodzaju wierzytelności, z jakiego tytułu wierzytelność powstała, rodzaj wierzyciela, termin wymagalności, rodzaj dłużnika, możliwości windykacyjne, rodzaj i poziom zabezpieczeń, wartość wierzytelności i jej płynność.

4. W przypadku walut obcych i depozytów brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analityka sytuacji bieżącej, rentowność, płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania.

5. Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych.

6. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu.

7. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.

8. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, ze pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI lub podmiotom trzecim.

9. ASI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.

§ 6(5) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

"§6(5).

1. W procesie budowania portfela aktywów ASI uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:

a) ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestora decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie;

b) ryzyko związane inwestycjami w spółki we wczesnej fazie rozwoju – ryzyko związane z inwestycjami w spółki kapitałowe we wczesnej fazie rozwoju, które często nie posiadają odpowiednio długiej historii finansowej. Spółka ponowi zatem wysokie ryzyko związane z faktem, że tego typu inwestycje mogą nie osiągnąć w krótkim terminie zysków, a w skrajnym przypadku nawet ogłosić upadłość. Nie ma pewności, czy zainwestowany kapitał przyniesie zwrot w postaci zysku oczekiwanego przez Spółkę;

c) ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez spółki zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej spółki spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi spółki, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, itp.). Pogorszenie się kondycji finansowej spółki znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego spółki przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko;

d) ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę;

e) ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie;

f) ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez ASI inwestycji na rynkach zagranicznych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej.

g) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.

2. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych.

3. Przy wyborze akcji przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych.

4. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna spółki (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał oraz płynność danego instrumentu.

5. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż, w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.

6. ASI może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, ze pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela ASI lub podmiotom trzecim.

7. ASI nie może pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.

§ 6(8) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6(8)

Główne kategorie aktywów

1. ASI może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań ASI, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.

2. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w Ustawie, oraz w niniejszej strategii inwestycyjnej, która jest źródłem polityki inwestycyjnej ASI.

3. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.

4. Głównymi kategoriami lokat, w które AFI może inwestować będą:

a. Udziały i akcje spółek kapitałowych i z

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »