Reklama

AIGAMES (ALG): Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity Statutu

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2019 roku Emitent powziął informację ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 20 lutego 2019 roku wpisu zmian Statutu uchylając treść Statutu Spółki z dnia 25 maja 2018 roku i przyjmując nowe brzmienie Statutu Spółki, w tym zmiany siedziby Spółki z "Warszawa" na "Kraków". Zmiana Statutu Spółki została dokonana na podstawie Uchwały nr 45/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. O podjęciu uchwał Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 54/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki Emitent opublikował raportem bieżącym ESPI nr 51/2018 z dnia 8 października 2018 roku, a zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy brzmienie zmienionego Statutu Spółki Emitent publikuje poniżej:

"§ 1

1. Spółka działa pod firmą Setanta Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać nazwy skróconej Setanta S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,

b) PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych,

c) PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,

d) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

e) PKD 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi,

f) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

g) PKD 69.10.Z - działalność prawnicza,

h) PKD 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

i) PKD 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

j) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

k) PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,

l) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

m) PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowania koncesji lub zezwolenia.

§4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 430.820,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) i dzieli się na:

a) 1.504.000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1504000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero zero jeden) do 20000 (dwadzieścia tysięcy),

c) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),

d) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),

e) 92.600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00001 (zero zero zero zero jeden) do 92600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),

f) 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (zero zero zero zero zero jeden) do 2186600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset).

2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty.

3. W terminie do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 323.115,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

a) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

c) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

d) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

5. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.

6. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.

7. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 6

1. Organami Spółki są:

a) Zarząd,

b) Rada Nadzorcza,

c) Walne Zgromadzenie.

§ 7

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.

3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.

§ 8

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwala Zarząd.

§ 9

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą,

e) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd,

f) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach,

g) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne,

h) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu.

§ 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7. Przy zawieraniu umów z Członkiem Zarządu, Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z Członkiem Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia dziewięć dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,

g) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

h) udzielanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki,

i) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

j) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, chyba iż kompetencje te powierzone zostały w niniejszym Statucie Radzie Nadzorczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 17

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitały rezerwowe,

d) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.

2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.

§ 18

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:

a) odpisy na kapitał zapasowy,

b) dywidendy dla akcjonariuszy,

c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą.

4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28January CiszewskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »