Reklama

INTERSPPL (IPO): Rejestracja przez Sąd zmian w statucie INTERSPORT Polska S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, stosownie do par. 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski, informuję, że w dniu 13 lipca 2010 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lipca 2010 r. o rejestracji zmian Statutu INTERSPORT Polska S.A. wprowadzonych uchwałami podjętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 czerwca 2010 r.

Reklama

Zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i postanowieniem Sądu zmieniono:

I. Dotychczasową treść par. 4 pkt 1 Statutu o treści:

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z

- Działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B

- Działalność agentów turystycznych - PKD 79.11.A

- Wydawanie książek - PKD 58.11.Z

- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z

- Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z

- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z

- Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z

- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z

- Produkcja artykułów piśmiennych - PKD 17.23.Z

- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z

- Introligatorstwo i podobne usługi - PKD 18.14.Z

- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z

- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z

- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z

- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z

- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z

- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z

- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z

- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72.Z

- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z

- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.62.Z

- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.64.Z

- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.65.Z

- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.78.Z

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z

- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.79.Z

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z

- Wykończanie wyrobów włókienniczych - PKD 13.30.Z

- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego- PKD 95.12.Z

- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych- PKD 95.23.Z

- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego- PKD 95.29.Z

- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji- PKD 73.12.A

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych- PKD 73.12.B

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)- PKD 73.12.C

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach- PKD 73.12.D

- Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z

- Działalność związana z pakowaniem - PKD 82.92.Z

- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów- PKD 82.30.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z

- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z

- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z

- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z

- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z

- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z

- Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z

Na następującą:

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

- Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z

- Działalność pośredników turystycznych - PKD 79.11.B

- Działalność agentów turystycznych - PKD 79.11.A

- Wydawanie książek - PKD 58.11.Z

- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- PKD 58.12.Z

- Wydawanie gazet- PKD 58.13.Z

- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -PKD 58.14.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z

- Pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z

- Drukowanie gazet -PKD 18.11.Z

- Produkcja artykułów piśmiennych - PKD 17.23.Z

- Pozostałe drukowanie -PKD 18.12.Z

- Introligatorstwo i podobne usługi - PKD 18.14.Z

- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku- PKD 18.13.Z

- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 46.42.Z

- Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z

- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii -PKD 46.48.Z

- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z

- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną -PKD 46.90.Z

- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71.Z

- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72.Z

- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z

- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.62.Z

- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.64.Z

- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.65.Z

- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.78.Z

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z

- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.79.Z

- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z

- Wykończanie wyrobów włókienniczych - PKD 13.30.Z

- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego- PKD 95.12.Z

- Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych- PKD 95.23.Z

- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego- PKD 95.29.Z

- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z

- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji- PKD 73.12.A

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych- PKD 73.12.B

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)- PKD 73.12.C

- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach- PKD 73.12.D

- Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z

- Działalność związana z pakowaniem - PKD 82.92.Z

- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów- PKD 82.30.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych- 59.20.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 63.99.Z

- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- PKD 74.10.Z

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.90.Z

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim- PKD 77.40.Z

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 82.99.Z

- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z

- Działalność klubów sportowych- PKD 93.12.Z

- Pozostała działalność związana ze sportem- PKD 93.19.Z

- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z

- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z

- Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z

- Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.24.Z

- Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.Z

- Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.29.Z

II. Dotychczasową treść par. 22 Statutu o treści:

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do prawa głosu.

2. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie - wydane przez notariusza, bank lub dom maklerski, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - zaświadczenia, potwierdzające złożenie akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

Na następującą:

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do prawa głosu.

2. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

7. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są transmitowane na stronie internetowej Spółki.

III. Dotychczasową treść par. 25 Statutu o treści:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

Na następującą:

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

IV. Dotychczasową treść par. 27 Statutu o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w ciągu czternastu dni od daty otrzymania wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.

Na następującą:

1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.

2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie do końca czerwca danego roku oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Na podstawie par. 38 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący od dnia 1 lipca 2010 r.

Załączniki:

Plik;Opis
Artur Mikołajko - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »