Reklama

GREENECO (GET): Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki ANTI S.A. - raport 72

Raport bieżący nr 72/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta działając w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kończące wpis wszystkich zmian przewidzianych wnioskiem do rejestru przedsiębiorców KRS, dotyczące wpisu w dniu 06.09.2012 r. zmian Statutu Spółki ANTI S.A., które zostały przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANTI S.A. z dnia 6 czerwca 2012 r.

Reklama

W związku z dokonanym wpisem:

- § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"1. Firma Spółki brzmi: GREEN ECO TECHNOLOGY Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: GREEN ECO TECHNOLOGY S.A."

- § 2 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest Warszawa."

- § 7 ust. 1 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.787.232,90 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 57.873.329 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesią trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 203.140 (dwieście trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz

d) 1.338.889 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz

e) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

f) nie więcej niż 49.125.300 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda."

- dodano do § 6 ust. 1 Statutu Spółki pkt 73-78:

"73) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),

74) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z.PKD),

75) przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z.PKD),

76) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z.PKD),

77) handel energią elektryczną (35.14.Z.PKD),

78) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.PKD)."

- § 8 ust. 6 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"6. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 656.027,10 złotych poprzez emisję nie więcej niż 6.560.271 zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru niniejszej zmiany Statutu;

b) akcje obejmowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;

d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgrmadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego."

- § 10 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"1. Spółka może nabywać akcje własne celem umorzenia.

2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub tez bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego."

- § 12 ust. 7 uzyskał następujące brzmienie:

"7. (skreślony)."

- § 14 uzyskał następujące brzmienie:

"W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy uprawnionym do reprezentowania jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem."

- § 16 ust. 1 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków."

- § 18 ust. 3 Statutu Spółki uzyskał następujące brzmienie:

"3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 pkt. 11) powyżej, jest umowa ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy."
Artur Staykov - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »