Reklama

MBANK (MBK): Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rejestracji przez sąd zmiany Statutu mBanku S.A., Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje o dokonaniu w dniu 26 września 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 32 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Reklama

Aktualny wpis dotyczący zmian Statutu uchwalonych podczas XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. wskazuje na rejestrację zmiany § 31a oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku.

Poza zmianami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 32/2018, wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. Zmienia się § 31a poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 31a

1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

1) skuteczności i efektywności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębnia się:

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,

2) komórkę do spraw zgodności (Departament Compliance) mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,

3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego (Departament Audytu Wewnętrznego) mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Niezależnie od jakichkolwiek szczególnych uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, każdy raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego powinien także być przekazywany do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa odpowiedni regulamin wprowadzany zarządzeniem Prezesa Zarządu, w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.

6. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

2. Zmienia się § 33 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Fundusze własne Banku obejmują:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy,

4) fundusz ogólnego ryzyka,

5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

6) zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

7) inne pozycje kapitału własnego:

a) wycenę instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii "wycenianych w wartości godziwej przez inne dochody całkowite”,

b) wycenę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych,

c) różnice kursowe z przeliczenia udziałów w jednostkach zagranicznych,

d) zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia wynikające ze zmian założeń aktuarialnych,

e) udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-27Maciej MołdawaWicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »