Reklama

MBANK (MBK): Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje o dokonaniu w dniu 21 lipca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwał nr 27 oraz nr 33 podjętych przez XXXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 24 marca 2021 r.

Wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 21 lipca 2021 r. zawiera między innymi wpis zmiany § 34 Statutu Banku, dotyczący wysokości kapitału zakładowego Banku. Zmiana ta odzwierciedla wysokość kapitału zakładowego aktualną od dnia 27 listopada 2020 r., o której Bank informował w raporcie bieżącym numer 80/2020 z 27 listopada 2020 r. Wysokość kapitału zakładowego Banku wynosi 169.468.160 zł i dzieli się na 42.356.040 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Reklama

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.367.040.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie bądź w formie elektronicznej i dołączone do protokołu.

2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą.”

2. W § 22 ust. 3 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

"5) Komisję do spraw Informatyki (IT) , do której zadań należy między innymi:

a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w zakresie IT i bezpieczeństwa IT w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,

b) analizowanie okresowych raportów Banku przedstawianych Radzie Nadzorczej w zakresie IT oraz bezpieczeństwa IT,

c) przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków z przeglądu raportów okresowych Banku w zakresie IT i bezpieczeństwa IT.”

3. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 169.468.160 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 42.367.040 (czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

4. Dotychczasowa treść § 35a zostaje wykreślona i zastąpiona § 35a w brzmieniu:

"§ 35a

1. Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60.000.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela ("kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Banku w formie aktu notarialnego.

4. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:

- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,

- określenia sposobu i warunków składania zapisów,

- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.

5. Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.

6. Zarząd Banku nie jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

7. Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

8. Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.

9. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Banku jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Banku jest upoważniony do:

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów

zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.”

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity Statutu mBanku S.A., z uwzględnieniem ww. zmian.


Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »