Reklama

ENELMED (ENE): Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 13 października 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o numerach od 17 do 24 podjętymi w dniu 7 lipca 2020 r. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 12/2020.

Reklama

Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że:

1) § 15 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"Prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.”.

2) § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej”.

3) § 15 ustęp 6 punkt 9 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym ze Spółką w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”

4) § 15 ustęp 6 punkt 10 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności”.

5) w § 15 Statutu Spółki dodano nowy ustęp 9 w brzmieniu:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania przez niego posiedzenia – inny członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia mogą odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.”

6) w § 15 Statutu Spółki dotychczasowy ustęp 9 otrzymał numer 10 w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.”

7) w § 15 Statutu Spółki zmieniono numerację ustępów w ten sposób, że:

- dotychczasowy ustęp numer 10 w brzmieniu: "Członków pierwszej Rady Nadzorczej w liczbie 3 (trzech) osób powołują założyciele.” otrzymał numer 11,

- dotychczasowy ustęp numer 11 w brzmieniu: "Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powoływania przez Radę Nadzorczą nowego Członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.” otrzymał numer 12.

8) § 16 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji.”.

9) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dodano nowy punkt 5) w brzmieniu:

"przyjmuje politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;” 10) w § 17 ustęp 2 Statutu Spółki dotychczasowy punkt 5) w brzmieniu: "innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa” otrzymał numer 6).

11) § 17 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

"Tryb zwołania i odbywania Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa i obecnych w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia wybiera się przewodniczącego.”.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-13Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »