Reklama

MERCOR (MCR): Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr 2/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Mercor” S.A. informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego powziął w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 5 stycznia 2021 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 września 2020 roku Uchwałą nr 22.

Reklama

Uchwalona zmiana dotyczyła dodania w § 11 Statutu po ustępie 6, ustępu 6a w brzmieniu jak poniżej.

"Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w głosowaniu nad podejmowanymi na posiedzeniu uchwałami, można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi – z zastrzeżeniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Bezpośredniość oznacza komunikację adekwatną do tej, jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu, przy jednoczesnym zaangażowaniu się wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość są w szczególności: telefony pozwalające na przeprowadzenie telekonferencji lub wideokonferencji oraz różnego typu rozwiązania internetowe, pozwalające na komunikację w czasie rzeczywistym – od najprostszych po bardziej zaawansowane, zawsze jednak z uwzględnieniem ew. ograniczeń lub możliwości technicznych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

3. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej obejmuje:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (posiedzenia) Rady Nadzorczej,

b) oddawanie głosów nad uchwałami.

4. Możliwość udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dotyczy posiedzeń zwyczajnych oraz odbywanych w trybie nadzwyczajnym.

5. Przy komunikacji zdalnej, Członkowie Rady Nadzorczej mają na względzie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochronę danych (w tym osobowych).

6. W razie wątpliwości, mogą zostać podjęte uzasadnione działania weryfikacyjne, pozwalające na identyfikację Członka Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób zdalny ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub niemożności oddania głosu, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.

8. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgłoszeniu skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym, za pomocą innych niż poczta elektroniczna, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczyć może tylko najbliższego posiedzenia Rady.

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraża wolę zdalnego udziału w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail wysłanej do Członków Rady Nadzorczej.

10. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem posiedzenia.

11. W zakresie posiedzeń odbywanych w trybie nadzwyczajnym, to jest bez wysłania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, zgłoszenie udziału zdalnego w posiedzeniu nadzwyczajnym odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności przy wykorzystaniu telefonu – telekonferencja lub wideokonferencja) – najpóźniej z chwilą jego rozpoczęcia, z zachowaniem warunków takiego trybu działania Rady, określonych w § 11 ust. 10 Statutu.

12. W zakresie komunikacji w sprawie zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, Członkowie Rady korzystają z adresów e-mail podanych Spółce na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki.

13. Zgłoszenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu, stanowi podstawę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wysłania Członkom Rady Nadzorczej informacji w zakresie sposobu komunikacji elektronicznej, która będzie wykorzystana dla połączeń zdalnych podczas posiedzenia. Informacja w tym zakresie, może zostać uwzględniona już w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej (w odniesieniu do posiedzeń zwoływanych w trybie zwyczajnym).

14. Członek Rady Nadzorczej, korzystający z możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu Rady, ma takie same prawa w szczególności do zabierania głosu, głosowania lub zgłaszania zdania odrębnego, jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali obrad Rady Nadzorczej.

15. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady zdalnie, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, jak Członka Rady Nadzorczej fizycznie obecnego na sali obrad Rady Nadzorczej.

16. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału, w tym ew. wątpliwości, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa.

17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – zdalnie, mogą brać udział także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

18. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, odnotowuje się informację o sposobie uczestniczenia Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu (to jest: osobiście lub zdalnie)”.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-07 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2021-01-07 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »