HARPER (HRP): Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz scalenia akcji. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 12.12.2019 r. rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.09.2019. w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Na podstawie dokonanego wpisu w KRS zmienia się wartość nominalną akcji Spółki na 0,10 zł (dziesięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,01 zł (1 grosz) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii A z liczby 51.170.000 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) do liczby 5.117.000 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy) oraz serii D z liczby 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) do liczby 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego - 636.700 zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych).

Scalenie akcji nastąpi w stosunku 10:1, to jest 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

Na mocy uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 30.09.2019 r. wprowadzono następujące zmiany statutu Spółki:

- zmiana ust. 5.1., 5.1.1., 5.1.2, 5.6.1. (uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.09.2019), 8.4, 9.17, 9.17.1, 9.17.2, 9.17.3, 9.17.4, 9.17.5, 9.17.6, 9.17.7, 9.17.8, 9.17.9, 9.17.10, 9.17.11, 9.17.12, 9.17.13, 9.17.14, 9.17.15, 9.17.16, 9.17.17, 12.4, 14.1 (uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.09.2019), których nowe brzmienie jest następujące:

"5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 6.367.000 (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, w tym:

5.1.1. 5.117.000 (słownie: pięć milionów sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda oraz

5.1.2. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.

5.6.1 na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.320,80 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia i 80/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 213.208 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii "B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;”.

8.4 Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem oraz planem finansowym sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd określa i jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki określonych w szczególności w dokumentach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

9.17 Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

9.17.1 ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;

9.17.2 składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w ustępie 9.17.1 niniejszego Statutu oraz corocznej oceny sytuacji Spółki;

9.17.3 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;

9.17.4 wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd działających w imieniu Spółki jako wspólnika bądź akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki;

9.17.5 zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

9.17.6 ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i wyrażanie zgody na wprowadzenie jakichkolwiek planów motywacyjnych dla członków Zarządu;

9.17.7 wyrażanie zgody na zawieranie umów między Spółką i członkami Zarządu Spółki, chyba że przepis prawa powszechnie obowiązującego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia;

9.17.8 zatwierdzanie budżetów i planów finansowych Spółki zaproponowanych przez Zarząd;

9.17.9 wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach;

9.17.10 wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, w tym praw własności intelektualnej, których wartość przekracza 5% (pięć procent) sumy bilansowej Spółki w skonsolidowanym bilansie Spółki z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; sumę bilansową Spółki określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego;

9.17.11 wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing albo emisja dłużnych papierów wartościowych) o wartości przekraczającej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych), nieprzewidzianych w budżecie lub planie finansowym Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z ustępem 9.17.8 powyżej;

9.17.12 wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, poręczeń i innych obciążeń majątku Spółki o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę PLN 1.000.000 (jeden milion złotych), nieprzewidzianych w budżecie lub planie finansowym Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z ustępem 9.17.8 powyżej;

9.17.13 wybór podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;

9.17.14 wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki;

9.17.15 rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

9.17.16 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;

9.17.17 wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

12.4 Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 9.17.17 niniejszego Statutu, Zarząd jest upoważniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

14.1 Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej budżet i plan finansowy na następny rok obrotowy. Zakres i układ budżetu oraz planu finansowego ustala Rada Nadzorcza

- skreślenie i pozostawienia pustych ust. 9.17.18, 9.17.19, 9.17.20, 9.17.21, 9.17.22, 9.17.22a, 9.17.23, 9.17.24, 9.17.24a, 9.17.24b, 9.17.25, 9.17a, 9.17b, 9.17c (uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.09.2019) .

W załączeniu do raportu Emitent publikuje jednolity tekst statutu Harper Hygienics S.A. z zarejestrowanymi zmianami.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco raportować o kolejnych krokach podjętych celem dokonania scalenia akcji w kapitale zakładowym Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-15DMITRIJ KOSTOJANSKIJPREZES ZARZĄDU
2020-01-15ANDRZEJ KOWALSKICZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-15SERGEJS BINKOVSKISCZŁONEK ZARZĄDU

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »