Reklama

QUERCUS (QRS): Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") po zapoznaniu się w dniu wczorajszym z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 października 2015 r., informuje o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 6 października 2015 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ww. Sąd zmian w statucie, strukturze kapitału zakładowego oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta (w drodze umorzenia akcji własnych).

Reklama

Zarejestrowane zmiany statutu dotyczyły zmiany §7 ust. 1, §8 ust. 2, §10 ust. 5, §19 oraz sprostowania w zakresie dodania §18 ust. 3 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki było następujące:

"§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.661.724,60 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt setnych).”.

Aktualne brzmienie §7 ust. 1 statutu Spółki jest następujące:

"§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.339.157,30 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy).".

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 2 statutu Spółki było następujące:

"§8

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 66.617.246 (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym:

1) 24.362.681 (dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 18110180 do 42472860,

2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000,

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000,

4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000,

5) 340.179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179,

6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000,

7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000,

8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000,

9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000,

10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000,

11) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000,

12) 330.071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071,

13) 6.874.315 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście) akcji serii C o numerach od 00000001 do 06874315.”.

Aktualne brzmienie §8 ust. 2 jest następujące:

"§8

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcje, w tym:

1) 23.473.544 (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii A o numerach od 18110180 do 41583723,

2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000,

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000,

4) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A3 o numerach od 17695001 do 17770000,

5) 340.179 (trzysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii A4 o numerach od 17770001 do 18110179,

6) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000,

7) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000,

8) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, 9) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000,

10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B5 o numerach od 15920001 do 16820000,

11) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii B6 o numerach od 16820001 do 16940000,

12) 330.071 (trzysta trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji serii B7 o numerach od 16940001 do 17270071,

13) 4.537.779 (cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C o numerach od 00000001 do 04537779.".

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 5 statutu Spółki było następujące:

"§10

5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd.”.

Aktualne brzmienie §10 ust. 5 statutu Spółki jest następujące:

"§10

5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 19 pkt c.”.

Sprostowanie w zakresie dodania §18 ust. 3 statutu Spółki:

"§18

3. Walne Zgromadzenie uchwala Politykę Wynagradzania członków Rady Nadzorczej.".

Dotychczasowe brzmienie §19 statutu Spółki było następujące:

"§19

Dodatkowe kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, o ile statuty funduszy inwestycyjnych tak stanowią.”.

Aktualne brzmienie §19 statutu Spółki jest następujące:

"§19

Dodatkowe kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

b) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, o ile statuty funduszy inwestycyjnych tak stanowią,

c) przyjmowanie zasad i warunków programów motywacyjnych dla personelu Spółki, w tym członków Zarządu, realizowanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, w tym określanie kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w danym programie oraz warunków finansowych realizacji danego programu, z wyłączeniem podejmowania decyzji o wprowadzeniu danego programu oraz ustalania indywidualnych warunków finansowych dla uczestników programu innych niż członkowie Zarządu, które to decyzje i ustalenia są zastrzeżone do kompetencji Zarządu.”.

Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany.

Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta polega na:

- umorzeniu 889.137 akcji serii A,

- umorzeniu 2.336.536 akcji serii C.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta z dniem 6 października 2015 r. w związku z zarejestrowaniem przez w/w sąd umorzenia 3.225.673 akcji Emitenta. Umorzonym akcjom odpowiadało 3.225.673 głosów na walnym zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że Emitent nie mógł wykonywać prawa głosu z akcji własnych. Akcje zostały umorzone za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Emitenta (umorzenie dobrowolne). Wynagrodzenie akcjonariusza za jedną umarzaną akcję wynosiło 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych i 50/100). Powyższe wynagrodzenie było jednolite dla akcji imiennych i akcji na okaziciela.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.339.157,30 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji, uprawniających do 63.391.573 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów.

W związku z w/w umorzeniem akcji, Emitent nie posiada już żadnych akcji własnych.

Podstawa prawna:

- §38 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- § 5 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- § 5 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-22Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2015-10-22Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »