Reklama

EFH (EFH): Rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie Spółki - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 lutego 2010 roku, powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 lutego 2010 roku zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

2. Akcjonariusz, który zbył akcje imienne zobowiązany jest powiadomić Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zbycia o ilości zbytych akcji oraz osobie nabywcy.

Nowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Akcjonariusz, który zbył akcje imienne zobowiązany jest powiadomić Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zbycia o ilości zbytych akcji oraz osobie nabywcy.

Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu Spółki:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,

6. zmiana statutu Spółki,

7. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej,

8. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,

9. połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,

10. wybór likwidatorów Spółki,

11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),

12. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),

13. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

14. udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,

15. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

Nowe brzmienie § 12 Statutu Spółki:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

3. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,

6. zmiana statutu Spółki,

7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

8. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,

9. połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,

10. wybór likwidatorów Spółki,

11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),

12. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),

13. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

14. udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,

15. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjna, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego Spółki.

5. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.

6. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Nowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjna, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego Spółki.

5. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.

6. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1. ocena sprawozdań o których mowa w § 12 pkt 1 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

4. zatwierdzenie planu finansowego Spółki,

5. ustalanie liczby członków Zarządu,

6. powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu,

7. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,

8. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,

9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,

10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.

Nowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1. ocena sprawozdań o których mowa w § 12 pkt 1 Statutu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

4. zatwierdzenie planu finansowego Spółki,

5. ustalanie liczby członków Zarządu,

6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa,

7. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,

8. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,

9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,

10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.

Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Nowe brzmienie § 20 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Dokonanie zmiany Statutu Spółki nastąpiło na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2010 roku.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust.1 pkt 2
Riad Bekkar - Prezes Zarządu
Tadeusz Kufliński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »