Reklama

REINO (RNC): Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż w dniu 16 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany statutu Spółki dokonane uchwałami nr 3, 4 i 5 podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 8 lutego 2016 r.

Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

Reklama

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 7.812.500 (siedem milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,08 zł (osiem groszy) każda,

b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,08 zł (osiem groszy) każda,

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,08 zł (osiem groszy) każda,

d) 10.312.500 (dziesięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,08 zł (osiem groszy) każda”.

Aktualne brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,

d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda”.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki było następujące:

"5. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch członków, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku Zarządu składającego się z trzech lub większej liczby członków do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest trzech członków Zarządu działających łącznie.”

Aktualne brzmienie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki jest następujące:

"5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

Aktualne brzmienie art. 3A Statutu Spółki jest następujące:

"Art. 3A

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.237.500 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.546.875 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda ("Kapitał Docelowy").

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidzianego niniejszą uchwałą.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-17Adrian DzielnickiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »