Reklama

NEXITY (NXG): Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy oraz siedziby Emitenta - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Everest Investments Spółka Akcyjna (dawniej: WDM Capital S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Emitenta wynikające z podjętych uchwał nr 3, 4, 5, 6, 7 i 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2015 r.

Reklama

Jednocześnie w dniu 9 lutego 2015 r. sąd rejestrowy zarejestrował zmianę adresu siedziby Spółki.

Obecnie siedziba Spółka mieści się w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 3 (00-585 Warszawa).

Poniżej Emitent przekazuje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść dokonanych zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie art. 1 ust. 2 Statutu Spółki było następujące:

"2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: WDM CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu WDM CAPITAL S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

Aktualne brzmienie art. 1 ust. 2 Statutu Spółki jest następujące:

"2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

Dotychczasowe brzmienie art. 1 ust. 3 Statutu Spółki było następujące:

"Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu.”

Aktualne brzmienie art. 1 ust. 3 Statutu Spółki jest następujące:

"Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.”

Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

""1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:

a) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.700.000,

b) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0.000 001 do 3.300.000,

c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o numerach od 0.000 001 do 3.000.000,

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000 001 do 1.000 000,

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000 001 do 1.000.000.”

Aktualne brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:

a) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 4.700.000,

b) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000 001 do 3.300.000,

c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000 001 do 3.000.000,

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000 001 do 1.000 000,

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000 001 do 1.000.000.”

Uchylony został art. 3 ust. 1a Statutu Emitenta o następującej treści:

"1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną objęte przez posiadaczy Obligacji zamiennych serii A Spółki, na warunkach ustalonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 5 z dnia 08.11.2013 r., z tym zastrzeżeniem iż uprawnieni z Obligacji serii A mogą wykonać prawo objęcia akcji serii F w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia przydziału Obligacji serii A przez Zarząd Spółki.”.

Uchylony został art. 3 ust. 3 Statutu Emitenta o następującej treści:

"3. Akcje serii A, B i C są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

Po art. 3 Statutu Spółki dodano art. 3A o następującej treści:

"Artykuł 3A

Kapitał Docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 19.01.2015 r.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 3 Statutu Spółki było następujące:

"3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”

Aktualne brzmienie art. 5 ust. 3 Statutu Spółki jest następujące:

"3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”

Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki było następujące:

"7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6 ust. 4 Statutu,”

Aktualne brzmienie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki jest następujące:

"7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,”

Uchylony został art. 5 ust. 5 Statutu Emitenta o następującej treści:

"5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki.”

Uchylony został art. 6 ust. 4 Statutu Emitenta o następującej treści:

"4. Jeżeli akcjonariusz Dom Maklerski WDM S.A. (KRS 0000251987) posiada akcje Spółki stanowiące co najmniej 51,00 % (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: a) trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, b) czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu lub siedmiu członków, ponadto Dom Maklerski WDM S.A. określa każdorazowo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym liczbę członków Rady Nadzorczej. Po ustaniu uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim kompetencję ustalania składu liczbowego Rady Nadzorczej uzyskuje Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowe brzmienie art. 6 ust. 14 Statutu Spółki było następujące:

"14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmiodniowego) terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”

Aktualne brzmienie art. 6 ust. 14 Statutu Spółki jest następujące:

"14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”.

W art. 6 po ust. 14 Statutu Spółki dodano ust. 141 o następującej treści:

"141 W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad Rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.”.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-09Piotr SieradzanPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: tym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »