Reklama

COMPERIA (CPL): Rejestracja w KRS zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 1/2021

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.), że w dniu 7 stycznia 2021 r. powziął wiedzę o dokonaniu w dniu 28 grudnia 2020 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS”), wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki ("Statut”) dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (zgodnie z upoważnieniem udzielonym w §16 Statutu Spółki) o kwotę 1.467,70 zł, tj. z dotychczasowej kwoty 351.178,80 zł, do kwoty 352.646,50 zł, poprzez emisję 14.677 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. O podjęciu uchwały w sprawie powyższego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

Reklama

Po zarejestrowaniu powyższej zmiany Statutu kapitał zakładowy Spółki wynosi 352.646,50 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.526.465 (trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1). 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A;

2) 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;

3) 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C

4) 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D;

5) 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E;

6) 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F;

7) 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

8) 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

9) 14.677 (czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii H.

Ogólna liczba głosów przysługująca ze wszystkich akcji Spółki z uwzględnieniem uprzywilejowania 685.717 akcji imiennych serii A (dwa głosy na jedną akcję) wynosi 4.223.859 (cztery miliony dwieście dziewięć sto osiemdziesiąt dwa tysiące).

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii H, której dotyczy powyższa zmiana Statutu wynosi 57.415,70 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy). W ramach kapitału docelowego może zostać́ wyemitowane nie więcej niż̇ 574.157 akcji, będących wyłącznie akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda.

W wyniku rejestracji powyższej zmiany Statutu, § 8 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 351.178,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.511.788 (trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:

a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,

b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,

e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,

f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h. 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

- otrzymał brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 351.178,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.511.788 (trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:

a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,

b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,

e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,

f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h. 35.240 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii H


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-07Szymon FiecekCzłonek ZarząduSzymon Fiecek
2021-01-07Wojciech MałekCzłonek ZarząduWojciech Małek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »