Reklama

PGNIG (PGN): Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA - raport 42

Raport bieżący nr 42/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG”, "Spółka”) informuje, że powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do rejestru zmian treści Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 roku.

Z dniem 22 lipca 2020 r. zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu PGNiG:

Reklama

1. W § 16 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisów wykonawczych do ustawy".

2. W § 17 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (Podmiot Uprawniony), przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.”

3. W § 17 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii Podmiotu Uprawnionego wyraża, w formie pisemnej, zgodę :

a. na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,

b. na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki

w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.”

4. W § 22 ust. 2 pkt 9 na końcu zdania skreśla się następujące wyrazy: "oraz § 56 ust. 3 punkty 2) – 3a),”

5. W § 22 a dotychczasowy ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

"7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.”

6. W § 22 b dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Podmiotu Uprawnionego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

7. W § 22 b skreśla się ust. 7.

8. W § 23 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, na każde ich żądanie, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.”

9. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie:

"2a. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:”

10. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2b otrzymuje następujące brzmienie:

"2b. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:”

11. W § 23 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.”

12. W § 25 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”

13. W § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 5) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

"d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Podmiotu Uprawnionego,”

14. W § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:

"10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Podmiotowi Uprawnionemu,”

15. W § 35 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Podmiot Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

16. W § 35 w ust. 5 dotychczasowe zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego.”

17. Dotychczasowy § 44 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-23Przemysław WacławskiWiceprezes Zarządu
2020-07-23Jarosław WróbelWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »