CIECH (CIE): Rejestracja zmian Statutu - raport 26

Raport bieżący nr 26/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CIECH S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu w dniu 21 czerwca 2013 roku zmian w Statucie CIECH S.A. dokonanych Uchwałą nr 30 oraz Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 maja 2013 roku (przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 22 maja 2013 roku).

Reklama

Zmiana Statutu Spółki w zakresie:

- § 7 ust. 1 jest następstwem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku;

- § 6 ust. 1 (rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o działalność usługową wspomagającą transport lądowy i morski) została dokonana w związku ze zmianami w zakresie zarządzania procesami logistycznymi w Grupie Ciech.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.975,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na: 52.699.911 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

- 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- 2 (słownie: dwie) akcje zwykłe imienne serii F.”

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na: 52.699.909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

- 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),

2. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),

3. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

4. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),

5. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

6. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),

7. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),

8. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),

9. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

10. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

11. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

12. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),

13. przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A),

14. przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B),

15. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),

16. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

17. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

18. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

19. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

20. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

21. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

22. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

23. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

24. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

25. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

26. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

27. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

28. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

29. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

30. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

31. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

32. działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

33. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

34. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

35. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

36. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

37. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),

38. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

39. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

40. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

41. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

42. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

43. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

44. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),

45. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”.

Nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

"Przedmiotem działania Spółki jest:

1. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),

2. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),

3. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

4. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),

5. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

6. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),

7. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),

8. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),

9. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

10. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

11. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

12. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),

13. przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A),

14. przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B),

15. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),

16. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

17. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

18. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

19. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

20. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

21. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

22. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

23. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

24. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

25. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

26. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

27. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

28. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

29. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

30. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

31. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

32. działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),

33. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

34. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

35. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

36. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

37. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),

38. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

39. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

40. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

41. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

42. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

43. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

44. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),

45. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

46. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

47. działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A).”

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-27Dariusz KrawczykPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: rejestracje | Ciech SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »