Reklama

PKOBP (PKO): Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A. - raport 54

Raport bieżący nr 54/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 54/2015 – Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Reklama

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( "PKO Bank Polski” lub "Bank”) informuje, że w dniu 3 września 2015 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie PKO Banku Polskiego, dokonanych uchwałą nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku (przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 44/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.).

W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymał brzmienie:

"1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Banku:

"1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”

2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymał brzmienie:

"9) świadczenie następujących usług płatniczych:

a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;

b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

- przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

- przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

- przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;

d) wydawanie instrumentów płatniczych;

e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;

f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 9 Statutu Banku:

"9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”

3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreślono wyraz "instrumentu”,

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 12 Statutu Banku:

"12) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,”

4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie "czynności” dodano wyraz "zleconych,”,

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 13 Statutu Banku:

"13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych,”

5) w § 4 ust. 2 skreślono pkt 5,

dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku:

"5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,”

6) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreślono lit. e,

dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e Statutu Banku:

"e) dokonanie przez Bank czynności, w wyniku której suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem państwowej osoby prawnej lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z taką osobą prawną lub spółką przewyższy 5% kapitałów własnych Banku,”

7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastąpiono przecinkiem oraz dodano pkt 14 – 15

w brzmieniu:

"14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,

15) opinii o stosowaniu przez Bank "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.”,

8) w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,

dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 17 ust. 4 Statutu Banku:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”

9) § 17a ust. 1 otrzymał brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,

dotychczasowe brzmienie § 17a ust. 1 Statutu Banku:

"1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety.”

10) § 21 otrzymał brzmienie:

"§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:

1) Prezes Zarządu samodzielnie,

2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie

z prokurentem,

3) dwóch prokurentów działających łącznie,

4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie

z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,

dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Banku:

"§ 21

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

1) Prezes Zarządu samodzielnie,

2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,

3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”

11) § 25 otrzymał brzmienie:

"§ 25

1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:

1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane

w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie

z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,

2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,

3) należących do kompetencji Zarządu:

a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,

b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,

c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,

d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.

2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,

dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Banku:

"§ 25

1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:

1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,

2) zarządzenia – Prezes Zarządu,

3) decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.

2. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.

3. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

12) § 26 ust. 6 otrzymał brzmienie:

"6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 6 Statutu Banku:

"6. Komórka audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

13) § 26 ust. 7 otrzymał brzmienie:

"7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 7 Statutu Banku:

"7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-03Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »